زنان از ۳ شهر به سی‌پی‌تی نامه ارسال کردند

از ۳ شهر آلمان زنان برای آزادی جسمانی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان برای سی‌پی‌تی نامه ارسال کردند و گفتند: «ما با فلسفه‌ی رهبر آپو خود را شناختیم، برای آزادی وی مبارزه می‌کنیم.»

از شهرهای گیسن‌ و زیگن و لیمبورگ آلمان با پیشگامی اتحادیه‌ی زنان کورد در اروپا (ی‌ژ‌ک-ا) برای آزادی جسمانی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان به کمیته‌ی منع شکنجه‌ سی‌پی‌تی نامه ارسال شد.

زنان ۸۸۳ نامه را امضا کرده و به داخل صندوق پست انداختند، در نامه‌ها به انزوا و شکنجه‌ی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان توجه کردند و گفتند: «۲۵ سال است در شخصیت رهبر آپو، خلق کورد با انزوای شدیدی روبرو است. ۳ سال است که از وی هیچ اطلاعی وجود ندارد و مجازات انضباطی به بخشی از سیستم زندان امرالی تبدیل شده است. ما زنان در همه جا برای آزادی جسمانی رهبرمان مبارزه خواهیم کرد، ما با فلسفه‌ی رهبر آپو خود را شناختیم. منبعد با شعار ‘ژن، ژیان، آزادی’ برای آزادی رهبر آپو به مبارزه می‌پردازیم.»