اعتصاب غذای زندانیان در ٢١مین روز ادامه دارد

اعتصاب غذای زندانیان سیاسی پرونده پ.ک.ک و پاژک در زندان‌های رژیم اشغالگر ترک در شمال کوردستان و ترکیه وارد ٢١مین روز شد. گروه پنجم اعتصاب غذا را دور گرفتند.

زندانیان سیاسی پرونده پ.ک.ک و پاژک در زندان‌های رژیم اشغالگر ترکیه با هدف آزادی عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد و در اعتراض به نقض گسترده حقوق زندانیان سیاسی از ٢٧ نوامبر ٢٠٢٠ اعلام اعتصاب غذای نامحدود و بازگشت‌ناپذیر کردند. اعتصاب غذا امروز در ٢١مین روز خود ادامه دارد.

زندانیان اعتصاب کننده اعلام کرده‌اند که "خواسته ما نه تنها پایان دادن به حصر بلکه آزادی رهبرمان است. تا آزادی رهبری به اعتصاب غذا ادامه می‌دهیم و از تمامی جامعه می‌خواهیم در این هدف به ما یاری رسانند."