آک‌پ در وان کودتا کرد‌: گواهی شهرداری را به نامزد آک‌پ داد

OHD اعلام کرد که شورای انتخابات شهر وان گواهی شهرداری را به کاندید خود، عبدلواحد آوراس تحویل داده و که در انتخابات شکست خورده بود.

در انتخابات محلی کاندیدهای دم پارتی برای ریاست شهرداری کلانشهر وان، عبدالله زیدان پیروز شد. اما به زور و فشار از حقوق خو منع شده و پس از آن هم کودتایی برعلیه اراده خلق انجام شد.

شورای انتخابات شهر وان گواهی شهرداری شهر وان را به کاندید ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آک‌پ عبدالوحد آوراس که شکست خورده بود تحویل داد.

OHD گفت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌«ما همکاران، افکار عمومی دمکراتیک را فرامی‌خوانیم که از اراده خلق صیانت کنند.‌‌‌»