اعتصاب غذای زندانیان ٣۶مین روز را سپری کرد

اعتصاب غذای زندانیان سیاسی علیه حصر عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد ٣۶مین روز خود را پشت‌سر گذاشت.

برای پایان دادن به حصر عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد و توقف نقض گسترده حقوق بشر در زندان‌های رژیم ترک زندانیان سیاسی از ٢٧ نوامبر ٢٠٢٠ دست به اعتصاب غذای نامحدود و چرخشی زده‌اند.

اعتصاب غذای زندانیان امروز ٣۶مین روز خود را سپری کرد و گروه هشتم همچنان این مرحله از مقاومت را به پیش می‌برند.