بنی‌صدر مرد

ابوالحسن بنی‌صدر در ٨٨ سالگی در پاریس مرد

ابوالحسن بنی‌صدر اولین رئیس جمهور رژیم اشغالگر ایران در سال ١٣١٢/ ١٩٣٣ در همدان متولد شد و در ١٧ مهر/ ٩ اکتبر در پاریس مرد.

بنی‌صدر از ۱۵ بهمن ۱۳۵۸ تا ۱ تیر ۱۳۶۰ (۴ فوریه ١٩٨٠ تا ٢٢ ژوئن ١٩٨١) رئیس جمهور ایران بود. فرمان معروف «بند پوتین‌هایتان را باز نکنید تا غائله کردستان پایان می‌یابد» از سوی بنی‌صدر به عنوان فرمانده کل قوا به چمران، در اذ‌هان عموم مردم کورد چهره‌ای منفور را از این ایرانی‌ نژادپرست باقی گذاشت.