دادگاه حقوق بشر اروپا ترکیه را در ارتباط با تحویل ندادن کتب رهبر خلق کورد، محکوم کرد

دادگاه حقوق بشر اروپا، بدلیل مراجعه ویسی آکتاش با شکایت تحویل ندادن کتب رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان به او، ترکیه را محکوم کرد.

انزوای امرالی

ویسی آکتاش که به همراه رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان در زندان امرالی زندانی می‌باشند و  ۴۰ ماه است هیچ اطلاعی از هردوی آنان دریافت نمی‌شود، در سال ۲۰۱۶ با دادگاه حقوق بشر اروپا مراجعه کرده بود و بدلیل تحویل ندادن کتب رهبر خلق کورد عبدالله اوجلان به او از ترکیه شکایت کرده. تصمیمی که درباره این مراجعه گرفته شده،‌ منتشر شد.

طبق اخبار منتشر شده از سوی خبرگزاری مزوپوتامیا ‌(MA)، دادگاه حقوق بشر اروپا بدلیل ‌«نقض آزادی بیان» ترکیه را محکوم کرد.

همچنین این دادگاه تصمیم گرفته است که ترکیه طی ۳ماه، هزار یورو غرامت بپردازد.

کپی کتاب ۵ جلدی ‌«رهیافت تمدن دمکراتیک» به قلم رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان از راه پُست برای ویسی آکتاش ارسال شده بود، اما مدیریت زندان امرالی این کتب را به او تحویل نداده بود.

دفتر حقوقی سده نیز در ارتباط با این موضوع، مورخ ۶ دسامبر ۲۰۱۶ به دادگاه حقوق بشر اروپا مراجعه کرده بود.