درخواست عثمان کاوالا برای اعاده دادرسی رد شد

درخواست عثمان کاوالا برای اعاده دادرسی برای سومین بار رد شد.

عثمان کاوالا در پرونده پارک گزی دستگیر و به حبس ابد محکوم شد. وکیل کاوالا برای سومین بار برای اعاده موکلش درخواست داد. درخواست این وکیل توسط سیزدهمین دادگاه جرایم سنگین استانبول رد شد.

درخواست تجدیدنظر وکیل کاوالا، هلال زنگین، توسط سیزدهمین دادگاه جرایم سنگین استانبول رد شد و او علیه این تصمیم اعتراض کرد. در درخواست تجدیدنظر آمده بود که قضات پرونده گزی نمی‌توانند در مورد درخواست اعاده دادرسی تصمیم بگیرند.