جشن نوروز در قزاقستان برگزار شد

جشن نوروز در شهر تاراز قزاقستان برگزار شد.

نوروز ۲۰۲۴

کوردهای قزاقستان جشن نوروز را با برگزاری مراسمی جشن گرفتند.

این جشن در ورزشگاه روستای گرُدَکُوُ در شهر تاراز برگزار شد و بیش از ۱۶۰۰ نفر در آن شرکت کردند.

در این جشن هنرمندان و شاعران کینیاز مجید، درویش سرحدی، مصطفی لزگیف، رومن داووتوف، رستم شمویف، دورموشخان مجیدوف، کاموران لزگیف، اسلام گوشوو و راجو کولیف هنر خود را ارائه کردند.

 این جشن با رقص و شادی پایان یافت.