م.ل.ک.پ: بیایید در میدان نوروز با هم متحد شویم

کمیته مرکزی حزب کمونیست مارکسیست لنینیست (م.ل.ک.پ) از خلق خواست تا برای برافراشتن پرچم آزادی، عدالت، برابری و پاسخگویی برای کسانی که زلزله را به نسل‌کشی تبدیل کردند به میدان نوروز بیایند.

حزب کمونیست مارکسیست لنینیست اطلاعیەای صادر کرد و نوروز را تبریک گفته و خواهان برافراشتن پرچم آزادی خلق کورد شد.

حزب کمونیست مارکسیست لنینیست این عید را به خلق کورد تبریک و گفت: عید خلق کورد، جشن آزادی و فراخوان به مبارزە برای آزادی، مبارک باد. نوروز مبارک!

بیانیه حزب کمونیست مارکسیست لنینیست به شرح زیر است:

دولت اشغالگر و فاشیست ترکیه از تمام نیروهای خود برای برده‌سازی خلق کورد، نابودی دستاوردهای آن و نسل‌کشی آنها، از همەی توان خود استفاده می‌کند. سربازان او کە هدفشان اشغال کردن است برای خلق ترک این شرم آور است، در زلزلە بزرگ ٦ فوریە از جای خود تکان نخورد و در فعالیت برای جستجو و نجات شرکت نکرد. در چنین شرایطی از نوروز استقبال می‌گردد.

ما در شرایطی وارد نوروز 2023 شدیم که رژیم ریاستی فاشیستی برای ادامه اشغال استعماری مناطق حفاظتی مدیا، جنایات جنگی با سلاح‌های شیمیایی، بمبهای هسته‌ای تاکتیکی و حملات نسل‌کشی فاشیستی در جنوب کوردستان، تدارکات خود را تشدید کرده است.

 ما در شرایطی که اشغال عفرین و سریکانی ادامه دارد، روژآوا، شنگال و مخمور بمباران می‌شوند و ترورهایی که توسط هواپیماهای بدون سرنشین انجام می‌شوند، بە استقبال نوروز ٢٠٢٣ می‌رویم.

ما با فداکاری و مقاومت دلاورانه گریلا در مناطق حفاظتی مدیا؛ با عقب راندن ارتش سرمایه استعمار فاشیست ترکیه که ضربات جسمی و روحی سنگینی به آن وارد شد، با مصممیت مقاومت در روژاوا و شنگال؛ ما با جریان‌های توده‌ای پیشگام که خبر از تخمیر خیزش‌ها در باکور کوردستان می‌دهند و با قدرت قیامی که با گسترش آن در روژهلات تا به ایران و بلوچستان به انقلاب تبدیل شده است، بە پیشوازی نوروز ٢٠٢٣ می‌رویم.

جنگ بە شیوەای وسیع ادامه دارد. از یک سو، دولت سرمایه فاشیست، انکارگرا، استعمارگر ترکیه، امپریالیست‌ها از جمله آمریکا، انگلیس، آلمان، فرانسه، روسیه ، حزب دمکرات کوردستان مزدور و دیگر استعمارگران منطقه‌ای؛ از سوی دیگر کارگران آزادی‌خواه، زنان، جوانان، فقیران، کارگران و سازمانها و احزاب ملی دموکراتیک، انقلابی و کمونیستی، نیروهای گریلای شهری و روستایی کوردستان، ترکیه، سوریه و ایران.

جبهه ها مشخص هستند.

صفوف شفاف هستند، میانه‌رویی محال است.

در برابر شکنجه انزوای مطلق

برادران و خواهران ما!

برای به اهتزاز درآوردن پرچم مقاومت در برابر طرح دولت بورژوازی استعماری فاشیست و انکارکننده ترکیه در راستای نگه داشتن همیشگی ملت کورد در زیر یوغ استعمار، جنگ نسل‌کشی، اشغالگری و قتل‌عام، بیایید در میدان‌های نوروز در چهار بخش کوردستان، در کشورهای منطقه و اروپا متحد شویم!

در برابر شکنجه انزوای مطلق در زندان امرالی؛ علیه قوانین خاص فاشیستی و اعمال خاص فاشیستی و نژادپرستانه علیه عبدالله اوجالان، علیه حملات جاری تبعید و انزوا در زندان‌های ترکیه و باکور کوردستان، آزار و اذیت سیستماتیک، جلوگیری از آزاد شدن  تحت شرایط حسن نیت، عدم آزاد نکردن زندانیانی که حکم آنها به پایان رسیده به صورت خودسرانه، ممنوعیت نشریات، کتاب و پست، بیایید در میادین نوروز متحد شویم!

برای پاسخگو کردن رئیس فاشیسم

برای پاسخگو کردن رژیم ریاستی فاشیستی که سال گذشته هیچ بودجه‌ای برای اقدامات زلزله اختصاص نداد، بلکه همه مالیات‌های زلزله را صرف سلاح و بمب کرد، همه منابع اقتصادی را بە جنگ اختصاص داد، تسلیح و همبستگی سرمایه‌داری، برای عفو قانون ساختمان‌سازی صرف کرد، روز زلزلە خلق زحمتکشمان در زیر آوار ساختمان ها رها شدند و باعث شد

دەها هزار نفر جان دهند، دەها هزار نفر زخمی شدند، میلیون‌ها نفر در این زمستان از مکان زندگی و شهرشان آوارە شدند، بە این دلایل بیایید در میادین نوروز تجمع کنیم!

به کسانی که می‌خواهند کوردهایی را که کوردهای دولتی نیستند، علویهایی که علوی دولتی نیستند و مسلمانانی که اسلامگرای دولتی نیستند سرکوب و نابود کنند؛ به رئیس فاشیست طیب اردوغان و حکومت کاخ هزار اتاقی که به دنبال نقشه‌ها، حملات و فریبکاری‌هایی هستند که خواست و اراده خلق‌های ما را سرکوب می‌کند، بگوییم «طیب برو گم شو» و برای نشان دادن قدرت ویرانگر و خلاق خلق‌های ما، بیایید در میدان‌های نوروز متحد شویم!

در برابر همه بی‌عدالتی‌ها

علیه فقر، گرانی، بیکاری، تروریسم دولت فاشیست، ظلم اشغالگر، قتل زنان، جنایات نظام مردسالار علیه زنان؛ علیه فشار تشکیلات استخبارات ترکیه و پلیس سیاسی علیه میهن‌دوستان، کارگران انقلابی و زیردستان؛ علیه جاسوسی، تغییر حقیقت انسان بودن، همە نوع ناعدالتی سیستم سرمایه‌داری و رژیم رئیس فاشیست؛ بیایید در میدان نوروز تجمع کنیم! بیایید جشن‌های نوروز خود را در محلەها و روستاهای خود ترتیب دهیم.

برای وحدت ملی انقلابی و دموکراتیک

قبل از هر چیز خلق باکور و باشور، خلق ما در هر چهار بخش سرزمینمان، برای برهم زدن نقشه‌های دولت فاشیست، انکار و اشغالگری ترکیه  و برهم زدن نقشه‌های دولت‌های سرمایه‌داری برای اشغال، نسل‌کشی و نابودی، برای اینکە نوروز ٢٠٢٣ در جنگ آزادی ملی، به شروع عصری تازە تبدیل کرد، برای به قیام واداشتن نیروی خود، روح میهن‌دوستی انقلابی و فداکاری، برای برقراری اتحاد ملی انقلابی و دمکراتیک فرامی‌خوانیم؛

همچنین ما از ملت‌های عرب، ترک، فارس و آذری‌مان می‌خواهیم که در میادین نوروز، شانه به شانه خلق کوردمان متحد شوند و مبارزه برای یک زندگی شرافتمندانه، عادلانه و شاد و برای مطالبه آزادی، برابری کامل حقوق و عدالت اجتماعی و بازخواست ظالمان را ارتقا دهند.