مرگ یک مادر و ۳ فرزندش در اثر وقوع سیل

یک مادر و ۳ فرزندش بر اثر وقوع سیل در استان ایلح جان خود را از دست دادند.

دیشب در ایلح باران شدیدی بارید. در محله سَیت لَر سیلاب لالیهان گونر ۵۴ ساله را با خود برد. همچنین ۳ فرزند گونر نیز که سن آنها مابین ۱ تا ۹ سال بود، در سیلاب افتاده و ناپدید شدند. ابتدا جنازه اسرافیل گونر ۵ ساله پیدا شد و سپس جنازه آسنات گونر ۱ ساله پیدا شد. در نهایت جنازه فرزند سوم که هم ۹ ساله بود پیدا شد.

جنازه این کودکان برای کالبدشکافی به سردخانه بیمارستان آموزشی و تحقیقاتی ایلح منتقل شد.