پ.د.ک در متینا یک مرکز ایست و بازرسی دیگر ایجاد کرد

نظامیان پ.د.ک در ۲۸ دسامبر در روستای خشخاشای متینا یک مرکز ایست و بازرسی دیگر تاسیس کردند.

نظامیان پارت دمکرات کوردستان در ۲۸ دسامبر، تاسیس یک مرکز ایست و بازرسی دیگر در روستای خشخاشای منطقه ی متینا را آغاز کردند.

از روزی که نظامیان پ.د.ک در این منطقه مستقر شده‌اند، مشغول درست کردن این مرکز هستند و کابین و کانتینر به این منطقه منتقل می‌کنند. برخی از نیروهایشان نیز در حالت آماده‌باش و حمله هستند.

به گفته‌ی منابع منطقه‌ای هم زمان یک مرکز ایست و بازرسی در روستای قُمری و منطقه‌ی متینا درست شده است. اما هنوز مشخص نیست آیا در این مرکز مستقر می‌شوند یا به عنوان یک مرکز موقت برای پشتیبانی به کار گرفته می‌شود.

تحرکات نظامی پ.د.ک در این منطقه سبب نگرانی و ترس اهالی منطقه شده است.

به ويژه پس از حمله‌ی نظامیان پ.د.ک به گریلاهای جنبش آزادیخواهی کوردستان در ۱۳ دسامبر در آمیدی، مردم منطقه نگران هستند و از پ.د.ک می‌خواهند از حملاتش دست بر دارد.