راهپیمایی آزادی: خلق در مقابل گَملیک ایستاده‌اند

شرکت کنندگان در «راهپیمایی آزادی» که در مقابل منطقه‌ی گَملیک متوقف گردیده بودند، به پایکوبی مشغول هستند و‌ منتظرند تا بە داخل بروند.

اتومبیل یکی از نمایندگان پارلمان با جرثقیل حمل گردید

از سوی دیگر، اتومبیل سرحد ارن، نماینده‌ی پارلمان حزب برابری و دمکراسی خلق‌ها (ه‌َدَپ) از شهر آمد، که از منطقه‌ی توزله‌ واقع در استانبول بسوی گَملیک در حرکت بود، از سوی پلیس متوقف گردید و با جرثقیل آن را حمل کردند.

بورسا

در شهر بورسا که مرکز این راهپیمایی است، خلق در محله‌ی عربایتاگی واقع در منطقه‌ی یلدرم تجمع کرده‌اند. محل تجمع از سوی پلیس محاصره شدند. همچنین در منطقه‌ی انگول و یلدرم مقرهای حزب توسط پلیس محاصره شدند. در منطقه‌ی انگور به جمعیت اجازه‌ی ورود به پارک را ندادند، در منطقه‌ی یلدرم نیز اجازه داده نشد درب مقر باز شود.