رهبر ما شکوە و سربلندی ما ست، برای آزادی وی مبارزە کنید

تحصن برای آزادی با مشارکت ٥ نفر در فرایبورگ ادامە دارد.

تحصن برای آزادی در اعتراض بە تداوام انزوای رهبر آپو با مشارکت ٥ نفر در فرایبورگ ادامە دارد. در این تحصن آیتاش اوزورن بە نمایندگی از شرکت کنندگان سخنرانی کردە و خاطرنشان ساخت هیچگونە اطلاعی از رهبر خلق کورد، عبدالە اوجالان در دست نبودە و از همە درخواست نمود کە برای آزادی وی تلاش و مبارزە شود.

تحصن برای آزادی کە از سوی ابتکار عمل برای آزادی اوجالان از ژون ٢٠١٢ برای آزادی فیزیکی رهبر خلق کورد، عبدالە اوجالان و لغو انزوا از استراسبورگ فرانسە آغاز شدە است، وارد هفتە ٥٥٢ شدە است.

فعالان هفتە آیندە در فرایبورگ آلمان خواهند بود. آیتاش چوزورن، توفیق دووش، عبدالە گوون، عارف سمو و رشید دمیر در میان گروە جدید تحصن برای آزادی خواهند بود.

آیتاش چوزورن در این گروە سخنرانی کردە و گفت: ما تداوم انزوا بر رهبر خلق کورد را نمی پذیریم. ما هیچگونە اطلاعی از رهبر خلق کورد نداریم، وکلا نمیتوانند با وی ملاقات داشتە باشند. ما بە عنوان نمایندگان خلق برخورددولت فاشیست ترک را محکوم کردە و بە دلیل این بیعدالتی کە علیە رهبریمان در جریان است نمیتوانیم هیچگاە دولت ترک را ببخشیم. از خلقمان درخواست داریم کە همە در این بارە مسئولیت پذیری خود را نشان دهند، بدون آنکە فردا دیر شود، رهبر ما شکوە و سربلندی ما ست.