روژهلات همچنان بپاخاستە است

مردم شهرهای مختلف روژهلات کردستان طی سە روز گذشته یاد شهدای خود را در شهرهای سقز، مهاباد و دیوانداره و بانە گرامی داشته‌اند.

روژهلات کوردستان همچنان صحنە خیزش خلق و مقابلە با نیروهای سرکوبگر رژیم جمهوری اسلامی است. روز گذشتە مردم در دیواندره همصدا با خلق بپاخاستە در مهاباد، پیرانشهر و مریوان یاد دو تن از شهدا را بر مزارشان گرامی داشتند و به قاتلینشان وعدەی انتقام دادند.

در جریان خیزش خلق در بانە نیز حداقل دو شهروند کورد با اسامی مطلب سعید پیرو و فریدون فرجی با تیراندازی نیروهای نظامی-امنیتی در بانه بە شهادت رسیدەاند. بنابە گزارش  شبکه حقوق بشر کردستان نیروهای سپاه پاسداران معترضان را در خیابان‌های این شهر هدف تیراندازی قرار دادند که در اثر آن مطلب سعید پیرو و فریدون فرجی، ۲۸ ساله و اهل سقز کشته شدند. پیکر فریدون فرجی تحت فشار نهادهای امنیتی شبانه در آرامستان آیچی شهر سقز به خاک سپرده شد.

شدیدترین برخوردهای روز گذشتە مربوط بە مهاباد بود و برای ساعاتی کنترل این شهر در دست خلق قرار داشت. گزارشهای اولیە از شهادت حداقل ٤ نفر در مهاباد گزارش میدهند.

در جریان دفاع مشروع خلق، شماری از نیروهای سرکوبگر نیز آسیب دیده‌اند. صابرین‌نیوز وابسته به سپاه سرکوبگر پاسداران  اعلام کرد فرمانده انتظامی مهاباد از ناحیه سر زخمی و در بیمارستان بستری شده است. این منبع همچنین از نابینا شدن یکی از کارکنان نیروی انتظامی خبر داد. در حالیکە مقامات سرکوبگر اعلام نمودەاند کە  نیروهای آنها از گلولەهای جنگی علیه مردم استفاده نمی‌کنند اما ٤ نفر در مهاباد با شلیک مستقیم گلولەهای جنگی جان باخته‌اند.