شماره‌ی‌ ۹۴ نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد + دانلود نشریه

شماره‌ی‌ ۹۴ نشریه‌ی آلترناتیو، ارگان رسمی حزب حیات آزاد کوردستان-پژاک منتشر گردید.

در این شماره، پژاک تحلیلی سیاسی از وضعیت ایران و شرق کوردستان ارائه داده است.  با توجه به نزدیک شده به ۴ آوریل مصادف با سالروز  میلاد رهبر آپو و همزمان تاسیس پژاک به تاثیر ظهور پ.ک.ک و نقش رهبر آپو در مبارزات آزادی‌خواهی در کوردستان و در بخش دیگری از این فایل به عملکرد هفده ساله‌ی پژاک پرداخته شده است. بخش اجتماعی این شماره‌ی آلترناتیو به موضوع بحران‌های زیست‌محیطی، پدیده‌ی خودکشی و تجارت جنسی زنان پرداخته شده است.

 برای دریافت آلترناتیو شماره‌ی ۹۴ [اینجا] کلیک نمایید.