تداوم اعتصاب غذای زندانیان در شمال کوردستان و ترکیه در ١٩مین روز

زندانیان سیاسی پرونده پ.ک.ک و پاژک در زندان‌های رژیم ترک با هدف پایان دادن به حصر عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد و نقض فاحش حقوق زندانیان وارد ١٩مین روز خود شده است.

زندانیان سیاسی در شمال کوردستان و ترکیه به منظور درهم شکستن حصر عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد و پایان دادن به حصر زندانیان سیاسی دیگر از روز ٢٧ نوامبر دست به اعتصاب غذای بدون بازگشت زده‌اند. این فعالیت اعتراضی از سوی گروه چهارم زندانیان در ١٩مین روز خود ادامه دارد.

زندانیان شرکت کننده در اعتصاب غذا از افكار عمومی و افراد دارای وجدان درخواست کردند که به صدای آنان مبدل شوند و خانواده زندانیانیان نیز خواستار پذیرش مطالبات عزیزانشان شدند.