تهدید ساکنین اکباتان به بریدن سر

همزمان با تهدید بە بریدن سر ساکنان اکباتان، شورای شهر تهران می‌خواهد نام یک بسیجی کشته شده را جایگزین اکباتان کند.

شهرک اکباتان تهران از مراکز اصلی خیزشهای مردمی در پایتخت ایران دهها سال پیش در زمان حکومت سابق ساخته شدە و از نمادهای مدرن شهرسازی در تهران بە شمار می رود. اما با دامنەگرفتن موج خیزش خلق و تبدیل این منطقە بە یکی از مراکز فعال، حکومت درصدد تغییر نام این شهرا برامدە است.
طی چند هفته گذشته صدای شعارهای ضد حکومتی در شهرک اکباتان که مجموعه بزرگی از آپارتمانها را شکل می‌دهد پیچیده است. نیروهای امنیتی علی‌رغم تدابیری که اندیشیدەاند تاکنون قادر بە واداشتن اکباتان بە سکوت نشدەاند. صدای شلیک و پرتاب گازهای اشك‌آور در این شهرک در حالی ادامە داشتە است  که  حتی خبرگزاری وابستە بە سپاە پاسداران،  فارس بر استفادە از بلندگو در روز دوشنبه جهت قطع صدای مردم صحه گذاشته است.
در تصاویر منتشر شدە یک مأمور امنیتی ناشناس جهت  تهدید معترضان می‌گوید: قسم اگر پايش برسد سر ناموس و زن و بچه خودمان را مي‌بُريم اما نمي‌گذاريم به اين مملکت آسيبي برسد. در این تصویر مردم را تهدید به سر بریدن می‌کند.
از طرف دیگر  عليرضا نادعلی سخنگوی شورای شهر تهران در اقدامی دیگر اعلام نمودە  است  کە می‌خواهند نام شهرک اکباتان را به شهرک آرمان عوض کنند. آرمان برگرفته از نام بسیجی مقتولی است کە در جریان سرکوب اعتراضات اکباتان کشته شد.