تحصن‌های برای عدالت، ۴ آوریل و ‌پیروزی دَم پارتی را تبریک گفتند

مادران در تحصن‌های برای عدالت روز میلاد رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و پیروزی دَم پارتی را در انتخابات تبریک گفتند.

تحصن‌های برای عدالت بستگان و خانواده‌ی زندانیان با مطالبه‌ی آزادی جسمانی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و راه‌حل‌ سیاسی برای مسئله‌ی کورد در شهرهای آمد و اِلح و وان ادامه دارد. در این تحصن‌ها شعارهای «زنده باد رهبر آپو» و «بدون رهبر زندگی میسر نیست» و «زنده باد مقاومت زندان» و «ژن، ژیان، آزادی» سرداده شد، مادران جلیقه‌هایی که بر روی آن نوشته شده بود «انزوا جنایت علیه بشریت است» را بر تن کردند.

در این تحصن‌ها یکی از بازدید کنندگان به نام صافیه‌ سزگین‌ گفت: «۳ روز دیگر روز میلاد رهبری است. رهبر ما ۲۵ سال است در زندان است. اما همیشه در برابر این سیستم فاشیست می‌ایستد. رهبر تمام هستی ماست. بدون رهبر عدالت حاصل نخواهد شد.» سپس خواستار آزادی جسمانی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان شد.

در تحصن برای عدالت شهر اِلح، هَردَم کوچَر از کنشگران به پیروزی حزب برابری و دمکراسی خلق‌ها (دَم پارتی) اشاره کرد، همچنین خواستار ارتقای مبارزه برای رفع انزوا شد.