توطئه‌ی بین‌المللی در ستاوراپل و مسکو محکوم گردید

در شهر ستاوراپل و مسکو پایتخت روسیه، توطئه‌ی بین‌المللی محکوم گردید.

کوردستانی‌ها در شهر ستاوراپل و مسکو پایتخت روسیه، توطئه‌ی بین‌المللی علیه رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان را محکوم کردند.

ستاوراپل

در منطقه‌ی ستاوراپل توطئه‌ی بین‌المللی علیه رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان طی بیانیه‌ای محکوم  گردید. پرچم‌های رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان به اهتراز در آمد و شعار «زنده باد رهبر آپو» سرداده شد.

بیانیه توسط محمد رستم‌اف عضو گروه فرهنگ و قاسم بازویو‌ قرائت شد. در بیانیه توطئه‌ی بین‌المللی محکوم گردید و خواستار گسترش مبارزه شدند.

همچنین خواستار آزادی جسمانی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان شدند و به «راهپیمایی‌های آزادی» در باکور کوردستان و اروپا درود فرستادند.

مسکو

در مسکو پایتخت روسیه درباره‌ی‌ توطئه‌ی بین‌المللی علیه رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان، نشست خلق برگزار شد، این نشست در خانه‌ی کورد در مسکو برگزار گردید.

در این نشست توطئه‌ی بین‌المللی ۱۵ فوریه محکوم گردید و خواستار آزادی جسمانی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان شدند.

این نشست با سردادن شعار «زنده باد رهبر آپو» و «زنده باد مقاومت امرالی» به پایان رسید.