ماموران شهرداری اموال زن دست فروش را ضبط کردند

پخش تصاویر ویدئویی حمله به یک زن میانسال از سوی مأموران شهرداری در شبکه‌های اجتماعی دل هر بینندەای را به درد ‌آورده است

پخش تصاویر ویدئویی حمله به یک زن میانسال از سوی مأموران شهرداری در شبکەهای اجتماعی دل هر بینندەای را بە درد ‌آورده است

 

این ویدئو که مشخص نیست در کدام شهر ضبط شده یک زن میانسال را نشان می‌دهد کە در کنار خیابان بساط خود را پهن کردە است.

 

او که بە دست فروشی مشغول است با مزاحمت ماموران شهرداری مواجە می شود.

 

عوامل شهرداری در تلاش هستند تا اموال این زن را جمع آوری و ضبط کنند.

 

این زن دست فروش در حالیکە از تعادل جسمانی درستی برخوردار نیست در تلاش برای حفظ اموال خود است.

 

یک زن و مرد جوان کە ناظر واقعە هستند در اعتراض بە اقدام ماموران شهرداری به آنان می‌گویند چرا بساطش را با خود می‌برید بگذارید کاسبی‌اش را بکند.

 

مزاحمت ماموران شهرداری و در بسیاری از مواقع ضرب و شتم دستفروشان در سال‌های گذشته بازتاب رسانەای داشته است.