کالکان: مرحله مقاومت در اول ماه مه به سطح بالایی خواهد رسید

دوران کالکان عضو کمیته رهبری حزب کارگران کردستان اعلام داشت که خلق کرد به شیوه‌ای همانند نبرد نهایی مقاومت دست زده و گفت: مرحله مقاومت ما در کردستان در اول ماه مه به سطح بالایی دست خواهد یافت و راه پیروزی با ثبات از این طریق توسعه خواهد یافت

دوران کالکان عضو کمیته رهبری حزب کارگران کردستان با خاطرنشان ساختن اعتصاب غذاهایی که در اعتراض به انزوای تحمیلی بر رهبر خلق کرد در اقصی نقاط جهان شروع شده اند اظهار داشت که از اول ماه مه، جشن کارگران و زحمتکشان با مقاومتی بزرگ و درخور استقبال خواهند نمود. کالکان گفت: در هر چهار بخش کردستان، در اقصی نقاط جهان زنان، جوانان، کارگران؛ خلق کرد در هر جایی برای آزادی و دمکراسی مبارزه میکند. خلق کرد در هر جایی و لحظه به لحظه برای خاتمه دادن به انزوا و درهم شکستن فاشیسم دست به فعالیت میزند. در زندانها هزاران زندانی دست به اعتصاب غذا زدهاند. خلق به شیوه ای فدایی در حال مقاومت و ایستادگی است. با چنین مقاومتی در آستانه ورود به اول ماه مه هستیم.

 

کالکان در این گفتوگو به ارزیابی اول ماه مه، جشن کارگران و مقاومت اعتصاب غذا پرداخته و گفت: پیشاپیش جشن تمامی کارگران و زحمتکشان را تبریک میگویم. اول ماه مه روز اتحاد و مبارزه خلق کرد، خلقهای زحمتکش و زنان است. خلق کرد خلقی زحمتکش است. از همین رو اول ماه مه، روز اتحاد و همبستگی خلق کرد است. ما به عنوان جنبش و خلق، با مرحله مقاومتِ "پایان دادن به حصر، درهم شکستن فاشیسم و آزادی کردستان" به اول ماه مه می‌رسیم. به همان نحوی که وارد مرحله ۸ مارس و نوروز شدیم، اکنون نیز با مقاومتی از این دست وارد اول ماه مه می شویم.

 

هزاران زندانی ماههاست که در اعتصاب غذا به سر می‌برند

در ۳۱ مارس ضربه سنگینی را به فاشیسم وارد آوردیم. براین باورم که کردها در هر جایی با شور و خروش به مراسم اول ماه مه خواهند پیوست. در تمامی جهان نیز در اول ماه مه فعالیتهای زیادی انجام خواهد شد. ما اقداماتمان را برای آزادی و دمکراسی و مرحله مقاومت مقاومتِ « پایان دادن به حصر، درهم شکستن فاشیسم و آزادی کردستان» را به هم خواهیم رساند. گریلاهای قهرمان ما روزانه در دشتها و کوهستانهای کردستان به نبرد مشغول هستند. در هر چهار بخش کردستان زنان کرد، جوانان کرد و کارگران به نبرد مشغول هستند. خلق کرد در هر جایی برای از میان برداشتن انزوا و درهم شکستن فاشیسم لحظه به لحظه در فعالیت هستند. در زندانها هزاران زندانی آزادیخواه در اعتصاب غذا به سر می‌برند. خلقمان به مقاومتی فدایی وار دست زده است. ما با چنین مقاومتی وارد اول ماه مه می‌شویم.

 

ما بزرگترین اتحاد ممکن را با مبارزه خودمان ایجاد خواهیم کرد. این مبارزه کردها را به اتحاد خواهد رسانده وخلقهای ترکیه و خاورمیانه را به حول خود همبسته خواهد نمود. دیدیم که جنگ علیه داعش چگونه اتحادی را ایجاد کرد. نبرد ما از کوبانی تا رقه و باخوز این اتحاد را نشان داد. همزمان مبارزه ما علیه فاشیسم آ.ک.پ/ م.ه.پ نیز به ایجاد چنین اتحادی منجر خواهد شد. نمونه آن اول نوامبر سال ۲۰۱۴ بود که به روز جهانی کوبانی نامگذاری شد. تمامی خلقهای فرودست و انقلابی و نیروهای ضد فاشیست به اتحاد دست یافته و با فکری مشترک به فعالیتهای مشترک دست زدند. ما چنین مبارزه‌ای را به شیوه ای گسترده تداوم می‌بخشیم. خلق کرد ۴۵ سال است که مبارزه‌ای انقلابی را به پیش می‌برد. در مقابله با ذهنیت مبتنی بر کشتار، بر مبنای خط مشی فدایی، نبردی قهرمانانه را به پیش می‌برد. خلق کرد شبانه روز در نبرد است. همانگونه که در مقاومتی که با پیشاهنگی لیلا گوون آغاز شده است میز قابل مشاهده است، کردها در اقصی نقاط جهان به مقاومت و ایستادگی دست زده و اراده آنها معطوف به آزادی و دمکراسی است. از همین رو است که در مقابله با فاشیسم و ترور به نبرد دست زده‌اند.

 

قابل مشاهده است که در این ماه مه نیز در مقابله با سیستم مدرنیته کاپیتالیستی، مبارزه برای دستیابی به جهانی دمکراتیک، هر چه بیشتر تقویت شود. از هم اکنون تمهیداتی برای این روز اندیشیده شده است. از هم اکنون میتوان تصور نمود که مراسمهای اول ماه مه با جوش و خروشی فراوان برگزار خواهند شد. برخی اشاره می‌نمایند که سوسیالیسم از میان رفته است، دیگر مبارزه کارگران و زحمتکشان در جریان نبوده اما همچنان شاهد مبارزه کارگران و زحمتکشان هستیم. در اقصی نقاط جهان بر مبنای اتحاد، همبستگی و باز زایی مشترک و جدیدی سوسیالیسم بپا خواهد خواست. سوسیالیسم دمکراتیک گسترش خواهد یافت. خواهیم دید که در پارادایم جدید رهبر آپو، سوسیالیسم جدید مجددا ایجاد خواهد شد و در ارتباط با آن بحث خواهد شد. ما بر این باوریم که در اول ماه مه مباحثاتی از این دست ادامه خواهند یافت.

 

مرحله جاری مقاومت در اول ماه مه به سطح بالایی ارتقا می یابد.

 روشنایی عملی و نظری مبارزه آزادی کردستان در اکناف جهان گسترش خواهد یافت. بر این مبنا کردستان در اول ماه مه به یکی از نمادهای جنبش سوسیالیستی و دمکراتیک بدل خواهد شد. این روز با چنین نمادی واجد معنای عمیقتری خواهد گشت و بر افراد بیشتری تاثیر گذار خواهد بود. بر این اساس ما براین باور هستیم که مرحله جدید مقاومت در کردستان با اول ماه مه به بالاترین سطح خود دست یافته و و راه پیروزی با ثبات از این طریق توسعه خواهد یافت.

 

ما براین باوریم که در اول ماه مه، زنان، جوانان، کارگران و هزاران ضد فاشیست و ضد کاپیتالیست با جوش و خروش بزرگی این روز را گرامی خواهند داشت. مبارزه عملی این روز را پر شکوهتر ساخته و سازمان می‌بخشد. از هم اکنون اول ماه مه را به طبقه کارگر و تمامی کارگران جهان شادباش گفته و برایشان در مبارزه برای آزادی، دمکراسی و سوسیالیسم آرزوی موفقیت دارم.