کودار: تنها زمانی اعتصاب سراسری به نتیجه می‌رسد که به سطح «خیزش اعتراضی خلق» برسد

کودار با اعلام حمایت از اعتصاب کارگران صنعت نفت در ایران خواستار همبستگی عمومی با این اعتصاب شد.

جامعه دمکراتیک و آزاد روژهلات کوردستان (کودار) در بیانیه‌ای حمایت خود را از اعتصاب سراسری کارگران بخش صنعت در ایران اعلام کرد.

در بیانیه کودار آمده است:"اعتصاب کارگران صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در ایران، در اعلام نارضایتی نسبت به وضعیت نامناسب معیشت و اقتصاد بحران‌زده همچون یک حق دمکراتیک در داخل و خارج مورد حمایت واقع شده است و ما نیز به عنوان جامعه دمکراتیک و آزاد روژهلات کوردستان(کودار) از این مبارزه دمکراتیک حمایت خود را اعلام می‌کنیم."

کودار می‌افزاید:"قبل از انقلاب ١٣۵٧، کارگران طی چهار دهه با مبارزات خود موفق شده به بسیاری از حقوق دمکراتیک خود دست یابند، اما در اولین دهه پس از انقلاب و با حاکمیت آخوندها، همه دستاوردها از دست رفتند. آغاز اعتصاب کارگران صنعت نفت، تنها چهار روز پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران، نشانه وضعیت وخیم تمامی بخش‌های جوامع ساکن در ایران است، این اعتصاب زنگ لزوم قیام خلق‌ها را به صدا دراورد که خود اعتصاب هم نیازمند همبستگی عمومی است."

در بخشی دیگر از بیانیه کودار آمده است:"در حقیقت وضعیت کارگران آینه تمام نمای وضعیت جامعه است. کارگران در این گام بزرگ خود اعتراض خود را نسبت به عدم پرداخت حقوق و وضعیت معیشت خود ابراز کردند، از بازنشستگان تا کارمندان، با اعتصاب‌های گسترده و صدور بیانیه اعتراضی در تمامی مناطق ایران، خواستار احقاق حقوق پایمال شده خود هستند، عدم توجه حاکمیت نسبت به حقوق کارگران و مطالبات آنان بدین دلیل است که اعتصاب را مسئله‌ای امنیتی برای حکومت و دولت می‌دانند. حاکمیت بخش صنعت نفت را صرفا برای منافع خود و با هدف انحصار به دوزخی برای کارگران مبدل کرده است."

کودار می‌افزاید:"بدون شک فراتر از مطالبات طرح شده کارگران در مورد افزایش حقوق و ارائه خدمات، لازم است که به شیوه‌ای رادیکال این موضوع تاریخی در ایران با خیزش و قیام خلق به پیروزی دست یابد. اعتصاب اخیر کارگران مورد توجه و حمایت اتحادیه‌ها و سازمان‌های کارگری سراسر جهان قرار گرفته است، اما بحران‌های عدیده زندگی و معیشت کارگران، نیازمند اصلاح در سرتاپای حاکمیت است. حاکمیت فاقد چنین برنامه‌ای می‌باشد، بنابراین تنها زمانی اعتصاب سراسری به نتیجه می‌رسد که به سطح «خیزش اعتراضی خلق» برسد. مسئله فراتر از پرداخت حق و حقوق ماهیانه است، مسئله در مورد زندگی و قیام برای حیات است، زیرا این اعتصاب حاکمیت را به هراس افکنده است و لازم است آنرا تداوم قیام پاییز ١٣٩٨ بدانیم. حاکمیت در اوج بیشرمی موضوع را به انحراف کشیده و مسئولیت بحران‌های بی‌شمار را بر عهده نمی‌گیرد. پذیرفتن افزایش حقوق کارگران قراردادی و دائمی، کوتاه آمدن از معیارهای زندگی شرافتمندانه و قیام رادیکال برای زندگی طبیعی است."

در خاتمه بیانیه آمده است:"همچون جامعه دمکراتیک و آزاد روژهلات کوردستان (کودار) ضمن اعلام حمایت خود از اعتصاب سراسری کارگران در ایران یادآوری می‌کنیم؛ در وضعیت کنونی که تمامی کارگران به سوی بردگی سوق داده می‌شوند، راه حل دمکراتیک، جنبش سازماندهی خلق و مطالبه حق، نه تنها در کارگاه‌‌ها، بلکه در خیابان‌ها با حضور مردم میسر می‌شود. همچون کودار برای خیزشی سراسری بر مبنای سازماندهی جنبش کارگری مشترک و متحد تحت رهبری و پیشاهنگی خودمدیریتی خلقمان اعلام آمادگی می‌کنیم، از تمامی طیف‌های جامعه، بویژه کارمندان، کارگران بخش‌های مختلف، روشنفکران، فعالان جامعه مدنی، جوانان و زنان دعوت می‌کنیم برای تحقق جنبش رادیکال و خودمدیریتی خلق، در تمامی سطوح از اعتصاب کارگران حمایت به عمل آورند، در صورت سازماندهی جنبش کارگری، اعتصاب غذا به شیوه‌ای اصولی به نتیجه دست می‌یابد، پیروزی بزرگ کارگران با مبارزات رادیکال و خودمدیر محقق می‌گردد."