دادگاە فدرال عراق ادامە بە کار این دورە از پارلمان اقلیم کوردستان را غیر قانونی خواند

دادگاه فدرال عراق، در نشست امروز خود، تمدید دوره‌ی پارلمان اقلیم کوردستان را رد کرد.

دادگاە فدرال عراق دربارەی ادامە بە کار این دورە از پارلمان اقلیم کوردستان و فعالیتهایش و همچنین تمدید این دورە‌از کابینه‌ی حکومت کوردستان، تصمیم گرفت که این تمدید دوره قانونی نیست.

جای تأمل است که هرکدام از سروه عبدالواحد عضو پارلمان عراق، شاهسوار عبدالواحد رئیس جنبش نسل نوین، یوسف محمد عضو دوره‌ی قبل پارلمان عراق و کاوه عبدالقادر عضو کنونی پارلمان اقلیم کوردستان در باره‌ی تمدید این دوره از پارلمان کوردستان شکایت‌نامه‌ای را در دادگاه فدرال ثبت کرده بودند.

 در 6 نوامبر 2022، موعد قانونی پارلمان اقلیم کوردستان به پایان رسید و بعد از آن این دوره از پارلمان و دولت برای یک سال تمدید شد و با این رای دادگاه فدرال، منبعد فعالیت پارلمان و دولت، قانونی نیست.

نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کوردستان در تاریخ 24 فوریه 2022، تاریخ 1 اکتبر 2022 را به عنوان تاریخ برگزاری انتخابات پارلمان صادر کرده بود، اما بعد از آن، دوره پارلمان تمدید شد و تاریخ برگزاری انتخابات مشخص نشده است.