مشارکت ابرو گونای در کنفرانس دیالوگ کورد-عرب

ابرو گونای سخنگوی حزب دمکراتیک خلق‌ها برای مشارکت در کنفرانس کورد-عرب که مسائل مختلف در رابطه با آینده روابط کورد-عرب را بررسی می‌کند مشارکت کرده است.

۲۲ ژانویه به منظور تقویت روابط کورد-عرب کنفرانسی تحت عنوان «کورد-عرب: دیالوگ راهی مشترک برای آینده» برگزار شد. از کشورهای فلسطین، اردن، لبنان، سوریه، عراق و ترکیه سیاستمدارانی به این کنفرانس پیوستند. بر اساس دعوت مرکز تحقیقات سیاسی در قدس و کمیته روابط کورد-عرب، ابرو گونای، سخنگوی حزب دمکراتیک خلق‌ها و نماینده مردین در پارلمان در این کنفرانس شرکت کرد.

در این کنفرانس در رابطه با آینده روابط کورد-عرب مسائل مهمی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در این رابطه بر اهمیت ملت دمکراتیک تاکید شد. همچنین در این کنفرانس تلاش‌های صورت گرفته برای آینده مشترک کورد- عرب و ملت دمکراتیک مورد گفتگو قرار گرفتند. همچنین در این کنفرانس پیشنهاد شد که به منظور تقویت ارتباطات کورد-عرب پنل و سمینارهای دیگری در این رابطه برگزار شوند.

کنفرانسی امید بخش

ابرو گونای در رابطه با این کنفرانس طی گفتگویی با روژنیوز اظهار داشت که دیالوگ بین کورد-عرب برای تحقق ملت دمکراتیک در خاورمیانه امید بخش بوده و در ادامه افزود: این کنفرانس بسیار مهم بوده و در رابطه با ارتباطات خلق کورد و عرب امیدهای بسیاری را ایجاد کرده است. در صد سال گذشته حاکمان بر اساس منافع خود ارتباطات بین خلق‌ها را تعیین می‌کرده‌اند و اختلافاتی را بین خلق‌ها ایجاد می‌کرده‌اند. اما می‌دانیم که بین خلق‌ها اختلافی وجود ندارد، ارتباطات بین خلق‌ها بر اساس همزیستی و برادری بوده است. برای انکه خلق‌ها بتوانند بار دیگر به شکل بنیادین روابط خود بازگردند، امروزه گفتگوها برقرار شده است. من اعتقاد دارم که تلاش‌های صورت گرفته به این نحو، پیوند بین خلق‌های کورد-عرب را در تمام خاورمیانه ممکن می‌کند و گام مهمی در این راستا برداشته است.

همزیستی امکان‌پذیر است

ابرو گونای در ادامه سخنان خود خاطرنشان ساخت که کنفرانس ثابت کرده است که همزیستی خلق‌ها با هم امکان‌پذیر است. بر اساس معیارهای ملت دمکراتیک، خلق‌های منطقه می‌توانند با برخورداری از حس همزیستی و برابری با هم زندگی کرده و تحقق این دو مسئله را ممکن سازند. تا کنون نمونه آن در روژآوا تحقق پیدا کرده است. و امید می‌رود که نمونه روژآوا در تمام منطقه تحقق پیدا کند. هر چند در کشورهای متفاوتی هم زندگی کنیم اما همه خلق‌ها در برابر ظلم موضع مشترکی دارند. برخودان خلق‌ها را متحد و قدرتمند می‌سازد. برگزاری این کنفرانس قدم بزرگی برای خلق‌ها به شمار می‌رود.