دیالوگ سوری-سوری راه خاتمه مشکلات سوریه است

براع محمد از اعضای حزب آینده سوریه اعلام نمود که برای خاتمه دادن به اشغالگری و مسدود کردن رمینه مداخلات خارجی، دیالوگ سوری-سوری باید پیگیری شود.

براع محمد عضو شورای حزب آینده سوریه به منظور حل بی‌ثباتیهای سوریه خواهان دیالوگ سوری-سوری شد. براع محمد در این رابطه اظهار داشت که برای خاتمه دادن برای بی ثباتیهای سوریه و خاتمه دادن به خونریزی خلقهای سوریه دیالوگ سوری-سوری بهترین راه حل به نظر می‌رسد. به همین منظور می‌توان گفت به منظور ممانعت از مداخلات دولت ترک و نیز مداخلات دولتهای خارجی باید این گفتگوها انجام شوند.

براع محمد در بخش دیگری از سخنان خود گفت: به منظور مدیریت و اداره خلق و گام نهادن در مسیر ثبات و امنیت دیالوگ سوری-سوری در این مرحله حساس یک الزام به شمار می‌رود. در غیر اینصورت، سوریه و منطقه به سوی آینده‌ای نا معلوم گام می‌دارد. لازم است تمام نیروهای سوری در این مرحله با دیالوگ سوری-سوری موافقت نشان دهند تا قانون اساسی سازنده‌ای تاسیس و همگان به حقوق خود دست یابند.

شیلا بیریم نیز از اعضای دفتر سیاسی حزب آینده سوریه، شعبه حلب اظهار داشت که دیگر آوارگی و کشتار بس است. باید ما راه حل مبتنی بر آشتی و مذاکره بیت نیروهای سوری را بپذیریم. ما نیروی فکری برای بازسازی میهن را داشته و از چنین امکانی نیز برخورداریم. شیلا در رابطه با اهمیت دیالوگ و نگارش قانون اساسی نیز گفت: از ابتدای تاسیس حزبمان، ما خواستار به رسمیت شناختن تکثر هستیم. ما براین باور هستیم که نباید هیچیک از گروهها حذف شوند. پذیرش تکثر گشودن مسیر دیالوگ و دست‌یابی به راه حل و رسیدن به راهکارهای صلح‌آمیز است.