تداوم جنایات دولت ترکیه؛ ارتش این کشور منابع آشامیدنی آب را به‌طور سیستماتیک هدف حملات راکتی قرار می دهد

جنایات ضد بشری دولت آ.ک.پ در برابر شهروندان  کانتون عَفرین هر روز بُعد تازه‌ای به خود می گیرد. ارتش ترکیه به طور سیستماتیک منابع و منبع‌های آب آشامیدنی شهروندان را هدف قرار می دهد

جنایات ضد بشری دولت آ.ک.پ در برابر شهروندان  کانتون عَفرین هر روز بُعد تازه‌ای به خود می گیرد. ارتش ترکیه به طور سیستماتیک منابع و منبع‌های آب آشامیدنی شهروندان را هدف قرار می دهد.

 

واحد‌های توپخانه ارتش غاصب ترکیه بعد از تخریب منبع آب شهروندان مَتینای کانتون عَفرین، اینبار نیز منبع آب شُرب و آشامیدنی روستای کَفَر منطقه جندرسی این کانتون را هدف آتش توپخانه و راکتی قرار دادند.

 

یکی از اهالی روستای مزکوراعلام کرد که هدف دولت ترکیه از این حملات وحشیانه، ایجاد رعب و وحشت در میان ساکنان و در نتیجه ترک خانه و کاشانه خود می باشد.