حملە ارتش اشغالگر ترک بە ١٣ روستا

دولت اشغالگر ترک طی ٥ ساعت بە ١٣ روستای شمال-شرق سوریە حملە کرد.

دولت اشغالگر ترک ساعت ١٧:٣٠ دقیقە روز گذشتە بنابە وقت محلی، بە مناطقی در شمال-شرق سوریە حملە کرد. دولت اشغالگر ترک بعد از حملە بە روستای شالە از توابع شهبا بە روستای بینە و شوخناک و شیروا نیز حملە نمود. روستاهای عینداق، بیلونە، مینیق و شیخ عیسا از توابع شهبا نیز با کاتیوشا و آتشباری سنگین توپخانە مورد حملە قرار گرفت. نزدیک بە ٨٠ گلولە توپ بە روستای شهبا اصابت کرد. حملات کم و بیش همچنان ادامە دارند.

ارتش اشغالگر ترک در حوالی ساعت ٢١:٣٠ دقیقە بە وقت محلی حملات را افزایش دادە و روستاهای مرناز، تات مراش، شوراخ، مالیکیە و القمیە از تابع کانتون عفرین را هم مورد حملە قرار داد. دهها کاتیوشا و خمپارە بە این روستاها اصابت کردە است. روستای زیارت در گرب کوبانی نیز با کاتیوشا گلولە باران شد.