انتشار گزارش کمیسیون زنان در مورد زندان زنان سینجان

کمیسیون زنان انجمن وکلای آزادی OHD شعبه آنکارا گزارش خود را در مورد زندان زنان سینجان منتشر کرده است.

کمیسیون زنان انجمن وکلای آزادی (OHD) شعبه آنکارا، گزارش خود را در مورد زندان زنان سینجان با بیانیه ای در مقر عمومی اتحادیه کارکنان خدمات بهداشتی و اجتماعی (SES) منتشر کرد. در این نشست بنر نوشته شده با عنوان «گزارش موضوعی زندان زنان سینکان» نصب شد. وکیل سودا آیدین از طرف OHD بیانیه را خواند.

آیدین با بیان اینکه حکومت نمی خواهد مانع قتل زنان شود گفت که سرکوب جامعه ابتدا از زنان شروع می شود. آیدین با بیان اینکه حکومتی که در همه جا زندان هایی مانند زندان شهرها درست کرده است، زمانیکە متوجه شد که نمی تواند با زنان برخورد کند، زندانی کردن زنان را سیاست اصلی خود قرار داد و گفت: در وهله اول ریاست مشترک و مبارزه زنان جرم حساب شد و به محاکمه کشیده شدند.

آیدین با اشاره به اینکه هزاران زن به دلیل مبارزه برای آزادی و برابری دستگیر شده اند و در زندانها مورد اعمال غیرانسانی مانند تفتیش با برهنگی قرار میگیرند، گفت: همانطور که از گزارش ما میتوان فهمید، تفتیش بدنی، سلول انفرادی، سوء رفتار، ضرب و شتم، شکنجه و سوزاندن بدست جلادان رژیم مردسالار اکنون به عنوان پرونده قضایی در زندان ها مطرح می شود. قوانین جزایی با خواست و نظر مردان تدوین شده است و هیچگونە حقی را برای زنان در نظر نمی گیرد. دیدگاه مردسالار برای اعمال خشونت آمیز و سوءاستفاده از زنان، با اصلاح قوانین وارد تلاش شده است. اما هیچ کاری برای محافظت از زنان در برابر تبعیض در زندان ها انجام نمی دهد.

زندانیان رو در رو با مرگ رها می شوند

آیدین گفت که اولین تخلفی که زنان در بدو ورود به زندان با آن روبرو می شوند تفتیش بدنی همراە با برهنگی است و افزود: یکی از بزرگترین مشکلات زندان ها وضعیت زندانیان بیمار است. آیدین با بیان اینکه زندانیان در زندان درمان نمی شوند، گفت: وزارت دادگستری و اداره زندانها درخواست معالجه همه زندانیان را رد می کنند و زندانیان بیمار در معرض مرگ قرار می گیرند. آیدین به مسئله ی اعمال خشونت با دستهای بسته اشاره کرد و گفت: به این ترتیب حق سلامتی زندانیان به شکنجه تبدیل می شود.

ما جریان را دنبال خواهیم کرد

آیدین در ادامه سخنان خود گفت: ما زنان OHD از مسئولان می خواهیم که به رفتار غیرانسانی با زنان به ویژه در زندان زنان سینجان و به طور کلی در تمام زندان ها پایان دهند. ما زنان در برابر این اعمال حاکمیت مردسالار در زندان ها می ایستیم و روند پیگرد قانونی افراد مسئول این حملات را دنبال خواهیم کرد.