گریلاهای ه.پ.ژ: جای زنان کوهستانهای آزاد است

گریلاهای نیروهای مدافع زنان روژهلات (ه.پ.ژ) ضمن گرامیداشت 8 مارس گفتند: برای خودبودن و دفاع از خود در مقابل اشغالگران در کوهستانهایی که خودبودن انسان هست، جای بگیریم؛ از زنان خواستند تا برای خودبودن، دفاع از خود و رشد خود، بیایند و به صفوف گریلا بپیوندند.

در سال ١٨۵٧ در یک کارخانه در آمریکا صدها زن زحمتکش در مقابل ناعدالتی دست به مقاومت زدند. خواست آنها حقوق مساوی با مردان بود. این حرکت که از طرف زنان آغاز شده بود درحال گسترش بود و باعث ترس مردان کارفرما و صاحبکار گردید. درنتیجه صاحبکارها و کارفرمایان اتفاق کرده و برای شکست جنبش زنان و سرکوب آنها به معترضین حمله کردند. در پی این حمله در ٨ مارس ١٨۵٧، ١٢٩ زن زحمتکش این کارخانه به شیوەای وحشیانه قتل‌عام شدند. قتل‌عام این زنان تاثیر زیادی بر خلق‌های جهان و بویژه زنان نهاد. به همین دلیل در سال ١٩١٠ در کنفرانس دوم اینترناسیونال کلارا زتکین پیشنهاد داد تا این روز را که در آن ١٢٩ زن قتل‌عام شدند، بعنوان روز جهانی زنان زحمتکش نامگذاری شود. اما این پیشنهاد پذیرفته نشد. پیشنهاد کلارا زتکین پس از ۶٧ سال یعنی در سال ١٩٧٧ روز ٨ مارس بعنوان روز جهانی زنان زحمتکش نامگذاری شد. این روز که در آن ١٢٩ زن بخاطر مطالبه حقوق خود قتل‌عام شدند، به الهام‌بخش همه زنان جهان مبدل شد و هر ساله در کوردستان و تمام دنیا با فعالیتهای گوناگون گرامی داشته می‌شود. زنان این روز را به مناسبتی برای عدالت‌خواهی، آزادی، اتحاد فرهنگی و زبانی مبدل کرده‌اند.

امسال ٨ مارس را در ایران و روژهلات کوردستان با پیشاهنگی زنان و با شعار "ژن، ژیان، ئازادی" گرامی می‌دارند. این درحالی است که قیام خلق‌های ایران و روژهلات کوردستان بیش از ۵ ماه است ادامه دارد. گریلاهای نیروی مدافع زنان روژهلات کوردستان (ه.پ.ژ) اَکین آواشین و کوردستان ماکو ضمن تبریک به همه زنان، به ارزیابی این مناسبت پرداختند.

گریلای ه.پ.ژ اَکین آواشین گفت: وقتی از ٨ مارس حرف می‌زنیم، کارکردن، مبارزه و تلاش را به یاد می‌آورد و این روز همواره معنی و اهمیت خود را حفظ کرده است.

مفهوم ٨ مارس برای جنبش آزادی

آواشین به ارزیابی خود از ٨ مارس برای جنبش آزادی کوردستان و جنبش آزادی زن پرداخت و گفت:

برای جنبش ما چه مفهومی دارد؟ چرا زن، کوهستان، دفاع از خود و خود بودن؟ انسان باید اینها را بررسی کند. رهبر آپو در سومین کنگره گفت باید زنان هم در این جنبش جایگاه خودشان را بیابند و آزادی خود را بدست آورند. باید زنان در جامعه نیز پذیرفته شوند و صاحب هویت خود باشند. در این راستا تلاش شد. هزاران زن در جنبش آزادی ما جای گرفته‌اند. شهدای زن فراوانی داشته‌ایم که همه آنها نامشان را در تاریخ ما جاودان کردەاند. مبارزەای که انجام گرفته آسان نبوده است. مقاومت و تلاش بسیاری انجام گرفته است. وقتی کنگره تشکیل می‌شود آنجا حزبی بودن زنان و تاسیس ارتش زنان مورد بررسی قرار می‌گیرد. چرا زن، ارتش زنان و حزبی بودن زنان اینقدر مهم است؟ زمانی که اتحاد زنان میهن‌دوست کوردستان (ی.ژ.و.ک) تاسیس می‌شود، مشارکت زنان نیز افزایش میپ‌یابد. اولین زنی که به جنبش آپویی پیوست شهید سارا است. شهید سارا مقاومتی کم‌نظیر علیه شکنجەهای دستگاه مردسالار حاکم و نیز علیه اشغالگران از خود نشان داد و تسلیم نشد و لذا برای ما به یک سمبل تبدیل گردید. ما امروز از او نیرو می‌گیریم. تغییرات زیادی بوجود آمد. ابتدا اتحاد زنان میهن‌دوست کوردستان (ی.ژ.و.ک) و اتحاد آزادی‌خواهی زنان کوردستان (ی.ا.ژ.ک) و حزب زنان آزاد (پ.ژ.ا) و سپس حزب آزادی‌خواهی زنان کوردستان (پ.ا.ژ.ک) تاسیس گردید که تا امروز سازمان (پ.ا.ژ.ک) فعال است. در ٨ مارس ١٩٩٨ ایدئولوژی رهایی زن اعلام شد. در آن سال رهبر آپو پنج اصل را برای زنان مشخص کرد که اولین آنها میهن‌دوستی است، دومین آن فکر و اندیشه آزاد است، سومین آن سازمانیابی است، چهارمش مبارزه و پنجمش پرستیژ و جایگاه است. اینها مبادی ایدئولوژی رهایی زنان است. ما نیرویمان را از این مبادی بدست می‌آوریم. رفیق بریتان که در سال ١٩٩٢ شهید شد، در مقابل اشغالگران مقاومت بزرگی از خود نشان داد و تسلیم شدن را نپذیرفت. به همین دلیل بود که خود را از صخره به پایین پرتاب کرد. با روحیه رفیق بریتان، ارتش زنان تشکیل شد. رهبری می‌گوید: باید ارتش زنان تشکیل شود و آنها استقلال خود را بدست آورند. استقلال زنان به چه معناست؟ خودشناسی، هویت، فکر آزاد، سازمانیابی و تحت تاثیر نبودن است و رهایی از فرهنگ مردسالاری و پدرسالاری.

فراخوان ژن، ژیان، ئازادی از روژهلات

اَکین آواشین گریلای ه.پ.ژ در ادامه صحبتهایش گفت که تا امروز نیروی ه.پ.ژ (نیروهای مدافع زنان روژهلات کوردستان) به قوت خود باقی است و افزود رهبر آپو می‌گوید: "شرایط هر چه باشد، نباید زنان صفوف گریلا را ترک کنند."  زنان با فکر آزاد خود، خودبودن و طبیعی بودنشان در کوهستان می‌مانند. زیرا طبیعی بودن بخشی از ماهیت وجودی زن است. وقتی طبیعت و زن در کوهستان به هم می‌رسند یک نیروی بزرگ بوجود می‌آید. زیرا زن این توان را از طبیعت می‌گیرد. رهبری می‌گوید: "باید زنان در مقابل اشغالگران بایستند. باید زنان در برابر حاکمیت صدایشان را بلند کنند." اهمیت و ارزش این بسیار است. قدرت و نیرویی که کوهستان به زنان می‌دهد متفاوت است. رهبریت با شعار "ژن، ژیان، ئازادی" آغاز کرد. شعار ژن، ژیان، ئازادی در همه جهان غوغای بزرگی برپا کرد. بویژه هنوز هم در ایران و روژهلات کوردستان این فراخوان ادامه دارد. با پیشگامی زنان مبارزه و مقاومت چشمگیری در جریان است. شعار ژن، ژیان، ئازادی محوری است. قیامی که با قتل ژینا امینی در روژهلات کوردستان و ایران آغاز شد، با فکر و اندیشه رهبر آپو و تحت عنوان ژن، ژیان، ئازادی هنوز ادامه دارد. با پیشگامی زنان و جوانان قیامی عمیق در جریان است. این قیام از چه کسانی الهام می‌گیرد؟ از ساراها و بسه‌ها نیرو می‌گیرد.

برای خودبودن و حفاظت از همگان، به صفوف گریلا بپیوندید

در پایان صحبتهایش گریلای ه.پ.ژ آواشین چنین گفت: در این راستا ما به همه زنان زحمتکش، آزاد و مبارز دنیا ٨ مارس را تبریک می‌گوییم. باید علیه اشغالگران مبارزه و مقاومت کرد. و افزود: فکر آزاد از کجا سرچشمه می‌گیرد؟ از کوهستانهای آزاد کوردستان شروع می‌شود. رهبر آپو می‌گوید: "گوهرت را همانجا پیدا می‌کنی که گم کرده‌ای، ردپای حقیقت را دنبال کنید." حقیقت هم در کوهستانهای ماست. برای خودبودن و دفاع از خود در مقابل اشغالگران در کوهستانهایی که خودبودن انسان هست، جای بگیریم. لذا برای خودبودن، دفاع از خود و رشد خود، از زنان می‌خواهم بیایند و به صفوف گریلا بپیوندند.

فکر و اندیشه رهبر آپو جهانی می شود

گریلای ه.پ.ژ، کوردستان ماکو ارزیابی‌اش از قیام روژهلات کوردستان و ایران را اینگونه ارائه داد: در روژهلات کوردستان و ایران یک قیام بزرگ با شعار ژن، ژیان، ئازادی و با پیشگامی زنان شروع شده است و افزود؛ مبارزەای که از کارخانه‌ای در آمریکا شروع شد تا امروز نیز ادامه دارد. در زندان اوین مقاومت بزرگی توسط زینب جلالیان درحال انجام است. بەجای تسلیم شدن، مقاومت بی‌نظیری در جریان است. ما به عنوان گریلاهای "ه.پ.ژ" هم از زنان حفاظت می‌کنیم و هم از خلقمان دفاع می‌کنیم. این وظیفه اصلی ماست. ما برای همه زنان جهان مبارزه می‌کنیم. در روژهلات کوردستان و ایران زنان با شعار ژن، ژیان، ئازادی علیه اشغالگری و فرهنگ ۷ هزار ساله پدرسالاری مبارزه می‌کنند. سردادن شعار ژن، ژیان، ئازادی بسیار زیباست. کسی نمی‌تواند این شعار را دست کم بگیرد. زنان با فکر رهبر آپو گامهای بزرگی نهاده‌اند. اشغالگر می‌گوید زنان چیز زیادی را درک نمی‌کنند. وقتی ما آثار و افکار رهبر آپو را می‌خوانیم، می‌دانیم که آنکه زندگی را زیبا می‌کند و آنکه به حرکتش در میاورد، زنان‌اند. این یک محک بزرگ است. رهبر آپو می‌گوید: قرن ٢١، قرن زنان است. با گذشت زمان فکر و اندیشه رهبر آپو جهانی می‌شود.

جای زنان کوهستانهای آزاد است

رفیق کوردستان ماکو ٨ مارس را به زنان روژهلات کوردستان و ایران و به همه زنان مبارز تبریک گفت و افزود زنان هر جا که باشند باید مبارزاتشان را توسعه دهند.

کوردستان ماکو همچنین در پایان حرفهایش خاطرنشان کرد: فراخوان من حضور همه زنان در صفوف گریلاست. جای زنان، کوهستانهای آزاد کوردستان است. مدافع و حافظ ما کوهستانهای آزاد کوردستان است.