هدف انقلاب ژن، ژیان، آزادی، آزادی خلقهای ایران است

خیزش و قیام روژهلات کوردستان و خلقهای ایران تحت عنوان ژن، ژیان، آزادی با مرکزیت روژهلات کوردستان و پیشاهنگی زنان، وارد هفتادمین روز خود شدە است.

خیزش  و قیام روژهلات کوردستان و خلقهای ایران تحت عنوان ژن، ژیان، آزادی با مرکزیت روژهلات کوردستان و پیشاهنگی زنان، وارد هفتادمین روز خود شدە است. رژیم اشغالگر جمهوری اسلامی در طول  بیش از چهار دهه از حاکمیت مملو از چنین جنایاتی،  هیچگاە در چنین سطحی نە در کیفیت و نە در کمیت اینچنین با مخالفت مواجە نشدە است. انقلاب ژن، ژیان، آزادی در مدت ٧٠ روز توانستە است دستاوردهای بزرگی را رقم بزند، توانستە است شکاف میان اختلافات و تناقضهای چارچوب جغرافیای سیاسی ایران را کە رژیم بە بهترین نحو در راستای مقاصد خود از آن بهرە گرفتە بود، را بپوشاند. فلسفەای کە تمام ملتها، کارگران، زنان، دانشجویان، هنرمندان، نویسندگان و از کودک هفت سالە تا پیرمرد ٧٠ سالە را و تمام اقشار جامعە توانستند خود را در آن بیابند. در خارج از ایران نیز این انقلاب توانستە است بیشترین حمایت و طرفداری را نصیب خود کند.

در مقابل این انقلاب، جمهوری اسلامی بە عنوان بخشی از وظایف همیشگی خود، با زبان خشن و سرکوب در مقابل آزادیخواهان قرار گرفتە است. در نتیجە  رفتارهای سبعانە رژیم، دهها نفر جان خود را از دست دادە و هزاران نفر نیز مجروح و دستگیر شدەاند. در کنار تمام این جنایات، رژیم اشغالگر جمهوری اسلامی، دهها سناریو دیگر را آزمایش کردە است تا بلکە بتواند توجە افکار عمومی را بە مسیر دیگری محرف کند و بتواند از روژهلات کوردستان انتقام بگیرد. اما تاکنون موفق نشدە است. نە تنها نتوانستە است در اهداف و طرحهای سرکوبگرانەاش بە پیروزی دست پیدا کند، بلکە روز بروز تنور انقلاب و سرهلدان قدرتمندتر و گرمتر شدە است. تهدیدهای خامنەای، فرماندەهان سپاە پاسداران و قدرتهای ریز و درشت این حاکمیت توتالیتر، تنها بە ایجاد جنایتهای بیشتر راە بردە است، بە نحوی کە دنیا را ناگزیر کردە است در مقابل این جنایات سکوت را بشکنند.

روژهلات کوردستان در مدت ٤٤ سال حاکمیت اشغالگرانە ایران، بە نماد برخودان و نە گویی بە رژیم مبدل شدە است. در برهە کنونی نیز بە مرکز انقلاب ژن، ژیان، آزادی مبدل و در حال بە لرزە درآوردن مبانی این حاکمیت است. بە همین دلیل سطح جنایات رژیم در روژهلات کوردستان در مقایسە با شهرهای دیگر ایران، گستردەتر و بی رحمانەتر بودە و در روزهای اخیر سیمای آن در قامت یک دولت اشغالگر در شهرهای مهاباد، بوکان، پیرانشهر و جوانرو، بە بهترین نحو نشان دادە شد.

از هم اکنون مقابلە خلقهای ایران و رژیم بە مرحلەای حساس رسیدە است. بە همین دلیل مقتضیات این مرحلە تمام آزادیخواهان جهان را می طلبد کە در خارج از میهن هر چە بیشتر طنین انداز صدای خلقهای ایران و روژهلات کوردستان بودە و اجازە ندهند دستان رژیم برای جنایت هر جە بیشتر، همچنان باز باشد.

بە همین منظور کولکتیو ژن، ژیان، آزادی روز شنبە مورخ ٢٦-١١-٢٠٢٢ در پاریس، لندن، اسلو و استکهلم آکسیونهایی را سازماندهی می کند، بە نمایندگی از مجلس حزب حیات آزاد کوردستان-پژاک در اروپا،  همصدا با کولکتیو ژن، ژیان، آزادی از تمام کوردهای میهن دوست، خلقهای ایران و تمام آزادیخواهان جهان

 ژن میخواهیم کە در این آکسیون حضور یافتە و صدای خلقهای بپاخاستە ایران باشند.

مجلس حزب حیات آزاد کوردستان، پژاک- اروپا

٢٠٢٢-١١-٢٤