حزب چپ سبز به وعده نمایندگی برابر عمل کرد: ٣١ نماینده زن هستند

حزب چپ سبز به وعده خود مبنی بر حضور برابر در مجلس عمل کرد. این حزب ٣١ نماینده زن را به مجلس فرستاد.

بر اساس نتایج غیررسمی، حزب چپ سبز ٩٫٣٣ درصد از آرا را در انتخابات به‌دست آورد و به وعده خود برای حضور برابر در مجلس نیز عمل کرد.

حزب چپ سبز در زمینه‌ی حضور برابر زن و مرد در مجلس؛ به ۴٩ درصد رسید و ٣١ نماینده زن را به مجلس فرستاد. حزب چپ سبز ۶٣ نماینده در ٢٣ شهر به‌دست آورد.