با نقاشی‌هایش از ارزش‌های اجتماعی و تاریخی صیانت می‌کند

اسما احمد که یک تصویرگر جوان در شهر قامشلو است، با تصاویر رنگارنگ، افکار و سرگذشت بی‌پایان رویاهای خود را با موقعیت معنادار حیاتش از ارزش‌های تاریخی صیانت می‌کند.

اسما که در ۹ سالگی تصویرگری را آغاز کرده است، اکنون ۱۶ ساله است و در آموزش‌های تصویرگری مشارکت می‌کند. اسما که با قلم سیاه تصویرگری را آغاز نمود، اکنون با رنگ‌ها کوشش می‌کند هنر خود را غنا ببخشد. اسما تاکنون ۱۰ تابلوی بزرگ طراحی کرده است و هنر خود را به هنردوستان می‌رساند. و بدین وسیله از ارزش‌های تاریخی فرهنگ و هنر صیانت می‌کند.

در تحولات اجتماعی مشارکت می‌کند

اسما بر اساس درخواست‌های جامعه تابلو آماده می‌کند. بدین شکل هنر خود را غنی ساخته و در هر اثر خود تلاش دارد که صدا و روحیات خلق را منعکس کند که این کار با تشویق بسیار از طرف خانواده و رفقایش همراه است. او با چنین کارهایی در تحولات اجتماعی مشارکت می‌کند.

هنرمند جوان با صیانت از ارزش‌های اجتماعی و فرهنگی و هنری، از گذشته‌ی خلق خود نیز الهام می‌گیرد. ایستار اسما برای دیگر هنرمندان جوان یک نمونه است و دلیلی می‌شود تا هنر در داخل اجتماع بیشتر نشر یابد.

افق‌های نو می‌آفریند

اسما هنر خود را به مثابه یک روش بازگویی و بازتاب می‌داند . مسئولیت اجتماعی و میراث فرهنگی را به وسیله هنر خود یکی کرده و آثار خودویژه را می‌آفریند. به رغم سن جوانش گام‌هایی جسورانه بر می‌دارد و افق‌های نو را می‌آفریند.

موجودیت هنری زنان باید تقویت شود

اسما تمامی زنان را فرامی‌خواند که پتانسیل خود را شکوفا کنند و تاثیر و موجودیت هنری خود را افزایش دهند.