از رقا به کوهستان‌های آزاد کوردستان

گریلا عگید از رقا به کوهستان‌های آزاد کوردستان رفت و می‌گوید "من در صفوف پ.ک.ک رفاقت را دیدم. در پ.ک.ک رفاقت بسیار نیرومند است".

حزب کارگران کوردستان (پ.ک.ک) تاثیر خود را در خاورمیانه بیشتر می‌کند و روز به روز نیز تعداد کسانی که به پ.ک.ک می‌پیوندند افزایش می‌یابد. نه تنها خلق کورد بلکه همه‌ی ملیتها و آیینهای دیگر نیز به صفوف مبارزان می‌پیوندند. عگید رقا یکی از کادرهای پ.ک.ک است و در مورد هدفش از پیوستن به پ.ک.ک می‌گوید "از هر خلق و ملیتی در پ.ک.ک کسانی حضور دارند. بدون آنکه میان انسان‌ها تفاوت قائل شود از همه‌ی خلقه‌ای فرودست حمایت می‌کند. این هم بسیار با معنی است".

عگید رقا همچنین گفت " ۱۸ ساله هستم. در سال ۲۰۱۸ به پ.ک.ک پیوستم. فشار و ظلم و ستم دشمن به خلقمان سبب شد تا به پ.ک.ک بپیوندم. وظیفه ی هر انسانیست که از خلق خود محافظت کند. به همین دلیل من لازم دانستم که به پ.ک.ک بپیوندم. در سال ۲۰۱۶ پ.ک.ک را شناختم. در ابتدا نمی‌دانستم پ.ک.ک به چه معنی است و برای چه هدفی تاسیس شده است. من در کوهستان‌های کوردستان آموزش دیدم و در آنجا رهبری و پ.ک.ک را شناختم. در ابتدا کوهستان برای من دشوار بود، اما کم کم به آن عادت کردم. من در میان پ.ک.ک دوستی و رفاقت را دیدم. رفاقت در پ.ک.ک بسیار نیرومند است. از طرف دیگر دیدم که در پ.ک.ک چندین ملیت و خلق حضور دارند و هیچ تفاوتی میان آنها قائل نمی‌شوند. این هم بسیار با معنی است".

ارزشمندترین چیز نزد ما رفاقت است

عگید رقا همچنین گفت، "رهبری جنبشی بنیاد نهاد که کورد، عرب، سریان و ارمنی و همگان در آن حضور دارند. به همین دلیل من هم تا آخرین نفس مبارزه می‌کنم و اجازه نمی‌دهم دشمن فاشیست خاکمان را اشغال کند و به خلقمان ظلم روا دارد. زندگی‌ای جدی و رفاقتی نیرومند داریم. پس از آنکه من به اینجا آمدم برایم روشن شد که من باید چکار کنم. من می‌گویم آنهایی که به پ.ک.ک می‌پیوندند هرگز پشیمان نخواهند شد. ما تاکنون در این نوع زندگی اشتباهی ندیده‌ام. اکنون روژاوا از دست داعش آزاد شده است.

من هم در کوهستان‌های کوردستان مبارزه می‌کنم. زمانی که روژاوا اشغال شده بود خلق‌های باکور و باشور به روژاوا آمدند و جنگیدند. این امر بسیار موثر بود. باید هر چهار بخش کوردستان و همه‌ی خلق‌های فرودست در پی دستیابی به حقیقت خود باشند و به پ.ک.ک بپیوندند. رفاقت در زندگی میان پ.ک.ک از هر چیز مهمتر است. فکر و فسفه‌ی رهبر آپو در همه‌ی دنیا پخش شده است. از همگان می‌خواهم تا این زندگی را بشناسند و به دنبال حقیقت خود بگردند و برای آزادی خود مبارزه کنند."