بازداشت چهار شهردار دیگر حزب دمکراتیک خلق‌ها از سوی رژیم حاکم

حاکمیت فاشیست ترک چهار شهردار دیگر حزب دمکراتیک خلق‌ها را در شهرهای الیح، فارقین، لیجه و ارغنی به گروگان گرفت و به جای آنان گماشته‌های دولتی منصوب کرد. شهرداران منتخب از سوی چماقداران رژیم ترک بازداشت شدند.

رژیم نژادپرست ترکیه نیمه شب گذشته با حمله منازل روئسای مشترک چهار شهردار منتخب در الیح، فارقین، لیجه و ارغنی باکور کوردستان برگزیدگان خلق در انتخابات محلی را بازداشت کرد.

ناشیده توپراک رئیس مشترک منتخب شهرداری فارقین و احمد کایا رئیس مشترک شهرداری ارغنی در ایالت آمد از سوی نظامیان رژیم اشغالگر ترک بازداشت شدند.

چماقداران پلیس ترک ساختمان‌های شهرداری را به محاصره درآورده‌اند و اجازه ورود کارمندان و حتی کارگران را به مردم نمی‌دهند.