باییک: در کوردستان از مزدورپروری، فحشا و هروئین استفاده می‌کنند، در ترکیه نیز از دین! [بخش سوم و پایانی]

جمیل باییک ریاست مشترک کنفدرالیسم جوامع کوردستان در مصاحبه ویژه خود در سترک تی‌وی، نوروز ۲۰۲۰ و سیاستهای پلید دولت ترک در کوردستان را مورد تحلیل قرار داد.

سترک تی‌وی: ماه مارس ماه سرهلدان است، در این ماه مراسم ۸ مارس نیز برگزار شد. از طرف دیگر این ماه مصادف با سالگرد کشتارهای جمعی در میان خلق کورد است. در ۱۲ مارس سالگرد قتلعام قامشلو، در ۱۶ مارس ۱۹۷۹ کشتار جوانان دانشجوی چپگرا در دانشگاه بایزید و در ۱۶ مارس سال ۱۹۸۸ با بزرگترین کشتار خلق کورد در هلبجه مواجه هستیم. به عنوان دیالکتیک مبارزه، سرهلدان و پاکسازی خلق کورد در جریان بوده است. جنبش ما در نوروز بنیانهای پ.ک.ک را تاسیس کرد و هفته قهرمانی نیز در همین روز قرار دارد. در رابطه با این روزهای مهم در سال ۲۰۲۰ چه پیامی دارید؟

باییک: تمامی پاکسازی‌ها و قتلعام‌ها نتیجه اعمال سیاستهای سرکوبگرانه بر کورد و نیروهای دمکراسی‌طلب است. تا جایی که در ترکیه، ایران، سوریه و عراق و در کل در خاورمیانه اگر مسئله کورد و دمکراسی در جریان باشد و این مسائل و مشکلات حل نشوند، این پاکسازی و قتلعام‌ها ادامه می‌یابند. لازم است که همه بر این نکته واقف باشند. اگر نمی‌خواهند چنین قتلعام‌هایی روی دهند، برای حل مسئله کورد و دمکراسی باید مبارزه تقویت و توسعه یابد. آنزمان است که می‌توان این پاکسازی و قتلعام‌ها را متوقف کرد. به این مناسبت یاد و خاطره تمامی شهدای این قتلعامها را گرامی می‌دارم. شهدای این ماه، شهدای دمکراسی و آزادی، شهدای خلق هستند. شهدای این ماه صرفا شهدای سازمان نیستند، شهدای خلق هستند. شهدای ارزش‌های بشری هستند. ماه مارس ما شهدای بزرگ و شهادت‌های بزرگی است. این ماه روزهای بسیار مهمی دارد. ۸ مارس یکی از این روزهاست. هر چند ۸ مارس گذشت اما ۸ مارس به تنهایی یک روز نیست. پ.ک.ک این روز را تنها به عنوان یک روز و یک مناسبت نمی‌بیند. هر روز سال را به عنوان ۸ مارس می‌بیند. به این مناسبت من روز زنان را به تمامی زنان کوردستان، ترکیه و خاورمیانه تبریک عرض می‌کنم.

رهبر آپو آزادی خلق‌ها را در آزادی زنان می‌بیند. آزادی زنان، مرد و جامعه را در آزاد زنان می‌داند. برای زنان ایدئولوژی آزادی را بسط و توسعه داد. چگونگی سازماندهی زنان، چگونگی مبارزه و چگونگی ایجاد سیستم و اسلوب مبارزاتی را به زنان کورد و زنان جهان آموخت. پیش از این نیز زنان در مقابل اقتدارگرایی مردان و دولت اعتراض خود را نشان داده بودند، اما فاقد ایدئولوژی، دانش وچگونگی سازماندهی و مبارزه بودند. رهبر آپو مبانی سیستم مبارزه را تاسیس کرد. بر این مبنا زنان کورد مبارزه را آغاز نمودند. ۸ مارس روزی نیست که زنان به یکدیگر یاری رسانده و فرصتهایی را برای یکدیگر رقم زنند. شاید پیش از این اینگونه باشد اما امروز بدینگونه نیست. با فلسفه و سیستمی که رهبر آپو برای زنان ایجاد کرده است، زنان جهان را تغییر می‌دهند و بر این اساس مبارزه تغییر می‌یابد. حاکمیت مردان بر سر دولت و اقتدار را به لرزه در می‌آورند. به همین دلیل نیز در زندگی تغییرات سترگی روی می‌دهد زنان کورد پیشاهنگی این مبارزه را برعهده می‌گیرند. هم زنان کورد را به جهان می‌شناساند و هم نیز مسائل و مبارزات خلق کورد را. به همین دلیل نیز زنان جهان به سوی زنان کورد جلب شده‌اند. از زنان کورد نیرو می‌گیرند. رنجها و زحمات رهبر آپو به زنان جهان نیز باید به خوبی معرفی شود. هر اندازه این رنج و تلاش معرفی شود، زنان قدرتمندتر می‌شوند، مردان قدرتمندتر می‌شوند، جامعه انسانی نیز می‌تواند سیستم بردگی را از میان برداشته و به اهداف خود دست یابد.

ماه مارس برای حزبمان و خلق‌مان بسیار مهم است. در این ماه جشن نوروز برگزار می‌شود؛ اما این جشن صرفا به کوردها تعلق ندارد. جشن خلق‌هاست، جشن خلق‌های فرودست است. نوروز علیه ظلم و بیعدالتی است. نوروز علیه بردگی است، مقاومتی برای دستیابی به آزادی، سرهلدان و همکاری است. این معنای نوروز است. تمامی انقلاب‌ها و نیروهای دمکراسی‌خواه با روح نوروز علیه فاشیسم و اقتدارگرایی مبارزه نموده‌اند. با اتحاد خلق‌ها، نوروز معنا می‌یابد. پ.ک.ک در نوروز تاسیس شده است. بر اساس روح نوروز بنیاد نهاده شده است. روح نوروز در روح پ.ک.ک دمیده شده است. در این معنا سرهلدان و اتحاد مبنا بوده است. با نگاهی به تاریخ پ.ک.ک، می‌بینیم که حزب کارگران کوردستان بر این اساس قدرت گرفته است. پ.ک.ک نورز را برای خود همانند کنگره‌ای ملی نگریسته است. خلق کورد در این کنگره احساسات خود، مطالبات خود، اهداف خود را بر زبان می‌آورد. اهداف نوروز به اهداف مبارزه بدل می‌شوند. این معنای نوروز برای خلق کورد و برای پ.ک.ک است. مطالبات خلق را در نوروز مبنای مطالبات خود قرار می‌دهد و بر این اساس مبارزه را به پیش می‌برد. نوروز هم برای خلق ما و هم برای دیگر خلق‌های جهان آغازین روز سال است. در آغازین روز سال، انسان، جامعه و طبیعت ردای نوشدگی بر تن می‌کند. نواقص و کاستیها و اشتباهات را از میان بر می‌دارد، خود را به پاکی آراسته و در این راستا سعی می‌کند تا در سال جدید به اهداف و آرمان‌های خود دست یابد. برای ما و خلقمان نوروز واجد این معانی است. تا کنون نیز بر این مبنا جنبشمان و خلقمان تداوم یافته است. در نوروز سرهلدان‌ها و مقاومت‌های فراوانی روی داده‌اند. این سرهلدان‌ها جامعه کورد را با تغییر مواجه کرده و این جامعه را به سوی مجد و بزرگی برده‌اند. جامعه نوین، شخصیت جدید را می‌آفریند. در این سرهلدانها بسیاری از قیامها روی داده‌اند. قیامهای ملی، انقلاب‌های ملی، فرهنگی، اجتماعی و دمکراتیک و انقلاب زنان روی داده‌اند. انقلاب در انقلاب روی داده است. این مهم تغییر در درون جامعه را هدف قرار داده است. به همین دلیل رهبر آپو گفته است که جامعه نوروز، گفته است که خلق کورد خلق نوروز است و خلق سرهلدان است. با تاریخ پیوند برقرار کرده است. در طول تاریخ همانگونه در مقابل ضحاک اتحاد وجود داشت، امروز نیز باید در مقابل ضحاک‌های جدید اتحاد و ائتلاف دمکراسی ایجاد شود. باید اتحاد خلق‌ها ایجاد شود تا ضحاک‌های جدید از میان روند. این مهم در مقابل ما و دیگر خلق‌های جهان قرار دارد. از طریق اتحاد خلق‌ها می‌توان ضحاک‌های جدید را در تاریخ از میان برداشت. در این راستا بسیاری از رفقای ما قهرمانی کرده‌اند و به شهادت رسیده‌اند. با ادای احترام به شهدای نوروز، یاد و خاطره تمامی شهدایمان را گرامی می‌دارم. شهیدان بزرگمان، مظلوم دوغان و عگید دو نفر از شهدای گرانقدر و بزرگمان در این ماه هستند. هر دو شخصیتی بزرگ هستند که روح نوروز، روح پ.ک.ک و روح رهبر آپو در آنها دمیده شده است. این روح، روح آزادی و دمکراسی است. به همین دلیل نیز این افراد بزرگ هستند. این افراد نمایندگی خلقمان و جنبشمان را بر عهده دارند. به همین دلیل نیز نه در حزبمان، نه درمیان خلقمان و نه در تاریخ از یاد نمی‌روند. اینان از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند. انها ما را رهبری می‌کنند.

طی سالهای اخیر در آمد، در ۲۸ مارس سرهلدان بسیار بزرگی روی داده بود...

- بله، در سال ۲۰۰۶ این سرهلدان بزرگ روی داد. این سرهلدان آمددر مرحله سرهلدان‌ها موج جدید و سطح جدیدی به شمار می‌رود. از تمامی سرهلدان‌های دیگر پیشی گرفته و به اوج رسید. این سرهلدان روزها ادامه یافت. این واقعیت جامعه آمد است. روح آمد بر زبان آمده است. خلق ما در آمد با این مقاومت خود را بیش از پیش تقویت نمود. در میان خلقمان در آمد شاهد وجود روح آزادی هستیم که با این سرهلدان، این روح را بزرگتر کردند. خلق آمد به خلق نوروز بدل شد، به خلق سرهلدان بدل شد. به این وسیله به خلق آمد درود می‌فرستم.

دیگری نیز سما یوجه است که به مقاومتی بی‌نظیر دست زد. تا جاییکه گفت: اجازه مویی از خیانت در خودم را نمی‌دهم. این گفته برای تمامی جنبشمان و خلقمان یک پیام بود. یعنی لازم است که هیچکس حتی فکر خیانت را نیز نداشته باشد تا چه برسد به انجام خیانت. این گفته پیام بسیار بزرگی به خلق کورد بود. زیرا تا کنون خلق کورد هر ضربه‌ای را که متحمل شده است، از درون و از خیانت متحمل شده است. سما یوجه این گفته را بر زبان آورد، یعنی باید خلق کورد این مسئله را درک کند. زمانی که آن را درک کرد، می‌تواند برای آزادی نیز دست به مبارزه بزند و در مقابل خیانت و در تمامی شرایط و زمینه‌ها نیز موضعگیری داشته باشد.

دوباره ماه مارس است و ماهر چایان و رفقایش حماسه بزرگی را در قوسر رقم زدند و این رویداد بر تمامی جامعه ترکیه تاثیر گذار شد. این رویدا صفوف انقلابیون و غیر انقلابیون را از یکدیگر مشخص نمود که انقلابیونی که در ترکیه درصدد پیشبرد انقلاب هستند باید انقلاب را چگونه به پیش ببرند و از چه راهی انقلاب را پیش برند؟ یعنی اتحاد سازمانی انقلابیون سوسیالیست را عیان ساخت. اگر ائتلاف ایجاد شود، می‌توان دوباره علیه فاشیسم ایستادگی کرد، علیه اشغالگری و اقتدارگرایی و استثمار به پا خواست. و این پیامی بود که ماهر چایان و رفقایش در قوسر دادند و پیامی بزرگ بود. رهبر این پیام را برای جنبش نیز مبنا قرار داده و براساس این پیام بود که مبارزه خود را ادامه داد.

کمی به آن اشاره کردید، می‌خواهم به صورت کلی برای خلقی که خود را با نوروز معرفی می‌کند، با نوروز موجودیت خود تحقق بخشیده است، خلق‌های فرودست جهان، خاورمیانه و خصوصا خلق کورد، باید چگونه از نوروز ۲۰۲۰ استقبال کنند؟

- اکنون روح نوروز خواهان اتحاد، مقاومت و آزادی است. برای نوروز ۲۰۲۰ این روح برای همگان مبنا است. یعنی در میان کورد لازم است اتحاد شکل گیرد، میان کورد و نیروهای دمکراتیک ترکیه نیز این اتحاد باید شکل گیرد، بین کورد و نیروهای سوسیالیست دمکرات و آزادیخواه در جهان نیز باید اتحاد شکل گیرد و این مبناست. اکنون جنبشمان براین اساس مبارزه خود را به پیش می‌برد. نوروز امسال در شرایط بسیار دشوار و حادی گرامی داشته می‌شود. زیرا در تمامی بخش‌های کوردستان، کورد مورد حمله قرار گرفته است، سیاستهای پاکسازی گسترش یافته‌اند. سیاستی سبعانه علیه رهبر آپو در پیش گرفته شده است که تا‌کنون بر هیچ کسی تحمیل نشده است. بر خلقمان در باکور کوردستان نیز سیاستی در حال تحمیل است که همه آن از آن خبر دارند، افراد بسیاری کشته، شکنجه شده‌اند، مراکز فراوانی تعطیل شده‌اند. پارلمانتاران دستگیر می‌شوند، شهرداری‌ها تعطیل و شهرداران مشترک دستگیر می‌شوند. مجازات و اجکام بسیار سنگینی صادر می‌شوند. یعنی سیاستی مبتنی بر پاکسازی علیه خلقمان تحمیل شده است. در روژآوا، عفرین، سریکانی، گری سپی، بسیاری از مناطق دیگر و از جمله باب و.. اشغال شده‌اند. در این مناطق نیز سیاست پاکسازی و قتلعام ادامه دارد.  بدین منظور ما در شرایط تداوم سیاست پاکسازی و سیاست نابودی پ.ک.ک نوروز با پیروزی می‌گوییم. به همین دلیل خلقمان باید در تمامی مناطق در مراسم نوروز شرکت کند. این مراسم نباید در برخی از جاها، بلکه باید در تمامی جهان به مراسمی بزرگ تبدیل شود. همه باید در مشارکت داشته باشند و پیام خود را ارسال کنند. یعنی دولت ترک را باید به نقطه‌ای رساند که درک کند این سیاستها علیه کورد نتیجه‌ای به دست نخواهد داد. اگر با موضع، مقاومت، سرهلدان و ایستار خود توانستند خود را گسترش دهند، آنزمان است که دولت ترک در رابطه با آن فکر می‌کند، و سیاست تحمیلی بر رهبر آپو، خلق و گریلا و سیاستهایی که در هر چهار بخش کوردستان بر کورد تحمیل می‌شوند، به نتایج معکوسی دست می‌یابند. آنزمان است که دست از سیاستهای خود بر می‌دارند. و اگر دست از این سیاستها برندارند، مشخص است که در موضعگیری ما ضعف می‌بینند. خلقمان باید این مسئله را ببیند. به همین علت باید موضع خود را شافتر و قدرتمندتر به نمایش بگذارد تا ترکیه نتواند این سیاست را به پیش برد. درست اینست که نوروز به پیشبرد موضعی برای حمله به ترکیه تبدیل شود و سیاستی را که برای پاکسازی خلق کورد دنبال می‌کنند، درهم شکسته شود.

اررزیابی‌های شما و دستورات و پیشنهادات رهبر عبدالله اوجالان متمم و مکمل یکدیگر به شمار می‌روند. پیش از این گفته بود؛ اتحاد دمکراسی برای باکور، ترکیه و نیروهای اپوزیسیون را پیشنهاد کرده بود. در ارزیابی‌های جدید خود نیز اظهار داشته است: شما پایه سوم هستید. هر چقدر خواسته باشند که من را نادیده بگیرند، با مبارزه خود، خود را نشان دهید، خود را نیرومند بسازید، نیروی خود را نشان دهید و به پایه سوم تبدیل شوید. در باکور و ترکیه نیروهای اپوزیسیون این پیام رهبر آپو را چگونه درک می‌کنند؟

- در ترکیه اپوزیسیون وجود دارد، این اپوزیسیون ضعیف است. نمی‌تواند وظایف خود را انجام دهد. حاکمیت آ.ک.پ/م.ه.پ در آستانه فروپاشی قرار دارد. با اپوزیسیونی قدرتمند می‌تواند سرنگون شود و مسیر دمکراسی در ترکیه هموار گردد. سیستم دمکراسی گسترش پیدا کند. سیاستی که بر کورد، بر نیروهای دمکراتیک اعمال می‌شود به پایان برسد. اما اپوزیسیون وظایف راستین خود را انجام نمی‌دهد. براین اساس است که آ.ک.پ/م.ه.پ از این موقعیت بهره می‌برد. حتی زمانی که در تنگنای شدید قرار گرفته است می‌بینیم که چگونه آلمان، آمریکا از آن حمایت می‌کنند. اپوزیسیون موجود در ترکیه و خصوصا حزب خلق جمهوری نیز همین اقدام را انجام می‌دهد. حزب جمهوری خلق به ابزار دست آنان مبدل شده و اینگونه [آ.ک.پ] بر مسند قدرت باقی می‌ماند. بدین منظور در ترکیه نیروی دمکراسی بنیادین، همان مبارزه‌ای است که حزب دمکراتیک خلق‌ها انجام می‌دهد. این نیرو، نیروی بنیادین اپوزیسیون است. بدین منظور رهبر آپو اظهار می‌دارند که یک میز بر دو پایه نمی‌تواند قرار داشته باشد. باید پایه سومی نیز داشته باشد. این پایه سوم نیز نیروهای دمکراسیخواه حزب دمکراتیک خلق‌ها و نیروهایی هستند که در این حزب سازماندهی شده‌اند. حزب اتحاد دمکراتیک خلق‌ها یک ائتلاف است، نیروهای زیادی در آن جای گرفته‌اند. اما مهم این مسئله است که این ائتلاف کافی است یا خیر؟ خیر؛ باید این نیرو بیش از این خود را گسترش بخشد. علویان، خلق‌های دیگر، ادیان و مذاهب دیگر، زنان، جوانان، رنجبران حضور دارند. روشنفکران هستند، یعنی نیروهای فراوانی علیه فاشیسم وجود دارند، نیروهایی که دمکراسی و آزادی را مبنا قرار می‌دهند نیز حضور دارند. لازم است که حزب دمکراتیک خلق‌ها تمامی این نیروها را در خود جای دهد. ائتلاف کنونی محدود است، باید آن را گسترش بخشید. آنزمان است که مطالبات خلق‌های ترکیه می‌تواند تحقق یابد. و این مسیر درست است، مواردی که رهبر اپو پیشنهاد می‌کنند براین اساس هستند. یعنی انقلاب بدون ائتلاف امکان ندارد. پیشبرد سیستم دمکراسی بدون ائتلاف ممکن نیست. مقابله با فاشیسم بدون دمکراسی امکان پذیر نیست. از این طریق می‌توان علیه فاشیسم موضع گرفت. می‌توان دمکراسی را به پیش برد، انقلاب را توسعه داد. این وظیفه همگان است.

اکنون ترکیه از طریق درپیش گرفتن راهکارهای جنگ ویژه و خصوصا روانی تلاش دارد جامعه را سرکوب نمایند و خصوصا در باکور و در ترکیه به طور کلی؛ می‌گویند که عملیاتهای فراوانی را آغاز کرده و هزاران گریلا را به قتل رسانده‌ایم. اما وضعیت به جایی رسیده است که آن اخبار روزانه از سوی مخاطبان آنها نیز تکذیب می‌شود. اخیرا در عین عیسی نیز گفتند که ۳۴ رزمنده یگانهای مدافع خلق را کشته‌اند. همین نوع اظهارات در رابطه با قندیل و دیگر مناطق حفاظتی میدیا نیز تکرار می‌شود. برخی از نویسندگان و تحلیلگران براین باورند که از طریق انتشار این اخبار جعلی تلاش می‌کنند تا فروپاشی خود را لاپوشانی کنند. شما در این رابطه چه نظری دارید؟

- اساسا بنیاد دولت ترکیه بر اساس جنگ ویژه قرار گرفته است. اگر جنگ ویژه‌ی روانی را به پیش نبرد، این دولت نمی‌تواند بقای خود را حفظ کند. همواره درصدد دشمن‌تراشی است. حتی اگر دشمنی وجود نداشته باشد آن را پیدا می‌کند تا بتواند این جنگ ویژه را ادامه داده و جامعه را تضعیف نماید. جامعه را تسلیم کند و موجودیت خود را حفظ کند. اکنون حاکمیت آ.ک.پ/م.ه.پ این جنگ ویژه را با شدتی بیشتر دنبال می‌کند. این دولت با استفاده از تجارب پیشین جنگ ویژه و روانی کنونی را با شدت بیشتر دنبال می‌کند و جنگ روانی را نیز شدت بخشیده است. جنگ ویژه و جنگ روانی را با شدت به پیش می‌برد. به منظور تداوم این جنگ، بخشهای مختلف جامعه را به جان هم انداخته و جامعه را دچار اشتباه می‌نماید، با دروغهای بیشمار، فریب و اغوا. تمامی‌رسانه‌های ترکیه، اعم از نوشتاری یا تصویری را تحت کنترل خود قرار داده است. در یک مرکز جنگ روانی را پیگیری می‌کند، تمامی تلویزیونها، روزنامه‌ها و رادیوها نیز این جنگ روانی را پوشش می‌دهند. یعنی وضعیتی را ایجاد می‌کنند که هیچ کس نتواند فکر کند، تا هیچ کس قادر به انتقادی حتی کوچک نیز نباشد. و اگر شخصی دست به انتقاد بزند با اتهام خیانت روبرو شود. فریاد می‌زنند که علیه ما هستید، علیه ترکیه هستید. مزدورانی هستید که می‌خواهید ترکیه را به تباهی بکشانید. جسارت یافته و تمامی مخالفان و منتقدان را نابود می‌کنند. متهم می‌کنند، به انها اتهاماتی می‌زنند تا بتوانند حاکمیت خود را ادامه دهند.

پیش از این از رسانه‌های محمدچیک [غازی، سربازان محمد] هر روز اعلام می‌کردند که ما این شمار از نیروهای پ.ک.ک را کشته‌ایم. به آنها خاتمه دادیم، امسال آنها را ریشه‌کن می‌کنیم. در این رابطه برنامه تولید می‌کردند. از این طریق نیز درصدد بودند که خلق کورد و خلق‌های ترکیه را فریب دهند. مانع از مبارزه و نابودی آن شوند. اما به رغم گسترش به نتیجه‌ای دست نیافتند. اکنون نیز در رسانه‌های نزدیک به آ.ک.پ و همکار با آن، همین روند رسانه‌های محمدچیک را دنبال می‌کنند. حتی از رسانه‌ها نیز پیشی گرفته‌اند. دروغ‌های بیشمار و بزرگی را به جامعه القا می‌کنند، می‌گویند که ما به پ.ک.ک خاتمه دادیم. اگر به پ.ک.ک خاتمه داده‌اند پس چرا عملیاتها همچنان ادامه دارند؟ همین امر نشان از رویکرد دروغ آنهاست. می‌گویند که در روژآوا و قندیل این شمار از آنان را کشتیم. کاملا دروغ می‌گویند. حتی در این موارد یک نفر نیز شهید نشده است. اما از طریق این دروغ‌ها تلاش دارند تا روحیه خلق کورد را تخریب کنند. تلاش می‌کنند تا از طرف دیگر به کسانی که با آنها هستند روحیه بدهند. کسانی که پیش از این به آ.ک.پ/م.ه.پ رای می‌دادند نیز اکنون با آنها همکاری نمی‌کنند. به آنها باوری ندارند. زیرا از دین بسیار بد استفاده می‌کنند. همانگونه که در کوردستان از مواد مخدر استفاده می‌کنند، در ترکیه نیز از دین استفاده می‌کنند. یعنی بزرگترین دشمنی را در ترکیه آ.ک.پ شروع کرده است. به همین دلیل است که حتی کسانی که پیش از این با آ.ک.پ همکاری داشتند اکنون می‌گویند پروژه اسلام سیاسی با شکست مواجه شده است. چه کسی آن را با شکست مواجه کرده است؟ اردوغان با همکاری م.ه.پ. اکنون در کوردستان جنگی بسیار پلید در جریان است. تلاش می‌کنند تا همگان را به این باور و قناعت بکشانند و اگر کسانی به پروژه‌های انان باور نداشته باشند، را به زندان می‌افکنند. یا به آنها اعلام می‌کنند که باید از ترکیه خارج شوند. چنین سیاستی اکنون بر جامعه تحمیل می‌شود. چرا؟ چون بسیار تضعیف شده‌اند. در اینصورت است که تلاش می‌کنند فشارها را شدت بخشند. تا همچنان بتوانند در مسند قدرت حضور داشته باشند. همیشه فاشیستها و دیکتاتورها، کسانی که علیه خلق‌ها هستند، علیه دمکراسی و آزادی هستند، همواره از این فشارها استفاده کرده‌اند.  زیرا از این طریق می‌توانند اثر پذیری جامعه را از میان بردارند.

به تاریخ نگاهی داشته باشیم، فاشیستها هیچگاه از شدت فشارهای خود کم نکرده‌اند. دیکتاتورها نیز؛  بلکه رفته رفته بر شدت این فشارها افزوده‌اند. همواره در صدد افزایش ارعاب و وحشت برآمده‌اند، تا از این طریق بتوانند باقی خود را حفظ کنند، و البته همین امر نیز نقطه خاتمه‌ای بر پویشهای آنان بوده است. اکنون در ترکیه نیز آ.ک.پ/م.ه.پ در همین مسیر قرار دارند. با این سیاستهای خود به وجود خود خاتمه می‌دهند. دشمنی با کورد، دشمنی با دمکراسی را بیش از پیش افزایش داده و به همین دلیل نیز رفته رفته بیشتر رسوا می‌شوند، تا جایی که هیچ کس به آنها چندان باوری نخواهد داشت و اطمینان با آنان رفته رفته کاهش خواهد یافت و سرانجام به پایان می‌رسند.

اخیرا در رسانه‌ها و خصوصا در میان خلق در باکور کوردستان، بویژه در بوتان، دولت فروپاشی مبانی اخلاقی را در دستور کار خود قرار داده است. این فرایند سیاسی نیز به عنوان بخشی از سیاست پاکسازی است. خلق بوتان باید چگونه در این رابطه برخورد کند؟

- اکنون حاکمیت فاشیست و اشغالگر، پاکسازی را مبنا قرار داده و پیوسته تخریب مبانی اخلاقی را در دستور خود قرار داده است. زیرا جامعه از طریق اخلاق است که زنده می‌ماند. دولتی که درصدد از میان برداشتن جامعه است، دولتی که در مقابل تو ایستاده است، به منظور ادامه حاکمیت خود لازم می‌بیند که مبانی اخلاقی را تخریب کند، اگر بتواند اخلاق را تخریب کند، می‌تواند تمامی جامعه را تخریب کند. دلیل اینکه اکنون آ.ک.پ/م.ه.پ در تمامی کوردستان و خصوصا در برخی از مناطق مانند بوتان درصدد تخریب مبانی اخلاقی برآمده است بدین دلیل است که تلاش دارد کلیت کورد و کوردستان را از میان بردارد. به همین دلیل به جامعه حمله می‌کند، زیرا این اخلاق است که جامعه را منسجم نگاه می‌دارد، جامعه را بر پای نگاه می‌دارد. آ.ک.پ از این مسئله اطلاع دارد و به همین دلیل به مبانی اخلاقی جامعه حمله می‌کند تا بتواند صفوف جامعه کورد را درهم شکسته و برآن تاثیرگذار بوده و در نهایت بتواند جامعه را از میان بردارد. ببینید؛ دولت ترکیه چه می‌گوید؟ می‌گوید که هواپیماهای ما، هوایپیماهای اکتشافی ما، جاسوسان ما، سازمان میت، پلیس، ژاندارمری ما همه ۲۴ ساعته پ.ک.ک را زیر نظر دارند، همه چیز تحت کنترل ماست.

بسیار خوب، در کوردستان در هر جایی مواد مخدر به فروش می‌رسد، تا جایی که حتی از سوی پلیس نیز فروخته می‌شود. برخی از جاسوسان نیز آن را می‌فروشند؛ تبهکاران نیز در خرید و فروش آن دست دارند، افسران، زنان نیز در مقابل چشم همه در خرید و فروش آن دست دارند. چر این افراد دستگیر نمی‌شوند؟ هروئین و مواد مخدر در میان جوان توزیع می‌شود، تا از این طریق بتوانند جوانان را تخریب کنند. فحشا را گسترش دهند، و بدین منظور است که آن را گسترش می‌دهند. در همین راستاست که جاسوسی و خبرگیری را توسعه می‌دهند، در تمامی این موارد دولت مسئول است. این سیاست بخشی از سیاست دولت است. زیرا در نظر دارند کورد را از میان بردارند. با تخریب مبانی اخلاقی، کورد نیز از میان می‌رود. می‌توانند از طریق فحشا، هروئین و جاسوس‌پروری مبانی اخلاق را از میان بردارند. جوانان را تشویق می‌کنند. حتی در سیرت به فحشا دامن زده‌اند، اعتراضاتی نیز در این میان روی داده است، اگر اشتباه نکنم فرمانداری سیرت گفته است که به جای اینکه به کوه رفته و در صفوف گریلا مشارکت کنند، به فحشا دست بزنند بهتر است.

این سخنان فرمانداری ترک است. این گفته‌ها نشان می‌دهد که این سیاست، سیاست خود دولت ترک است. لازم است خلقمان اطلاع داشته باشد که دولت ترک با نیت و آگاهی دست به اشاعه فحشا، جاسوس پروری و توزیع هرویین می‌زند تا بنیانهای جامعه کورد را دچار فروپاشی نماید. زمانی که این روند از سوی جوانان آغاز شود، می‌توانند جامعه را از میان بردارند. جوانان را به درون این دام می‌کشانند. به همین دلیل است که در کوردستان سیاست توسعه فقر را گسترش می‌دهند، اقتصاد آن را تخریب می‌کنند، به یغما می‌برند تا جامعه درد گرسنگی و فقر را متحمل شده و آن را به اجبار بکشانند، تا ازین طریق جامعه در بعد اقتصادی نیازمند آنها باشد.

با چنین زمینه‌ای، مسیر برای کشاندن و سوق دادن آنان به هروئین و مواد مخدر، فحشا، دزدی، جاسوی مهیا می‌شود و می‌توانند از این طریق جامعه را از میان بردارند. چنین سیاستی را به پیش می‌برند. بوتان سرزمین برخودان و سرهلدان است. سرزمینی است که ارزش‌های خلق کورد در آنجا ریشه دوانده است، به همین دلیل بوتان مورد توجه آنها قرار گرفته است تا بتوانند مبانی اخلاقی بوتان را از میان بردارند، یعنی تلاش دارند تا در بوتان مبانی جامعه را دچار فروپاشی کنند. زیرا بوتان نماد مقاومت خلق کورد و گریلا است. در بوتان ارزش‌های خلق کورد و گریلا خلق شده‌اند. برخوردان و سرهلدان عمدتا از این منطقه شکوفا شده است. از طریق این خیزشها بود که جامعه به آگاهی دست یافت. نو شد، آگاه شد و در نهایت دچار تغییر شد. از این طریق می‌خواهند از خلق بوتان انتقام بگیرند. با انتقام از بوتان، از تمامی خلق کورد انتقام بگیرند. به همین دلیل لازم است که تمامی آحاد خلقمان، از کودکان گرفته تا بزرگسالان، از خانواده، همسایگان و تمامی آحاد خلق از یکدیگر صیانت به عمل آورند. در روستاهایشان، در محلاتشان، از خود صیانت به عمل اورند. اگر به خوبی خود را سازماندهی کنند، خود، فرزندان، خانواده خود را بر اساس زبان کوردی، بر اساس ارزش‌های کوردی، فرهنگ کوردی، واقعیت جامعه کوردی سازماندهی کنند، آنزمان است که دولت نمی‌تواند این سیاست را ادامه دهد. برای نمونه اگر در یک روستا خود را سازماندهی کنند دولت چگونه می‌تواند چنین سیاستهایی را دنبل کند؟ یا در یک شهر، در یک محله، اگر خلق به خوبی خود را سازماندهی کند، چگونه می‌توان فحشا را ادامه داد؟ چگونه می‌توان دست به توزیع هرویین زد؟ یا دست به دزدی زد؟ نمی‌توانند.

اگر نمی‌خواهیم که دولت ما را از میان بردارد، بایسته است که از خودمان صیانت کنیم. رهبر آپو در این رابطه گفته است: استقلال (خوبون) یعنی صیانت از خود، صیانت از تمامی داشته‌های خود. سیاست اشغالگری را نپذیریم، در مقابل چنین سیاستی موضع بگیریم. این وظیفه تمامی کوردهاست. اگر بر این مبنا موضعگیری شود، خود را سازماندهی کنیم، به مبارزه دست بزنیم، دولت ترکیه نمی‌تواند جامعه کورد را از میان بردارد. در این زمینه است که دولت برای حل مسائل و مشکلات نیازمند خلق کورد خواهد شد. برای نمونه برخی از مسئولان ترک می‌گویند  که پیش از این می‌گفتیم که کوردستان را از دست دادیم، برای اینکه تمامی آن را از دست ندهیم مجموعه دیدارها و ملاقاتهایی را با شخصیتها و افراد سازماندهی کردیم. اکنون ما تا اندازه‌ای آن را کنترل کرده‌ایم، نیازی به این دیدارها نیست. این گفته مقامات ترک، نوع برخورد آنها را در تمامی ابعاد با مسئله کورد به نمایش می‌گذارد که چرا و به چه منظور با برخی از افراد ملاقات می‌کنند؟ این دیدارها به منظور حل مشکل نیست. تلاشی است به منظور از دست ندادن کوردستان. این ملاقات‌ها و دیدارها تاکتیک است. لازم است خلق ما در این رابطه هوشیاری داشته باشد.

بار دیگر پیشایش نوروز را به خلقمان و جهانیان تبریک می‌گویم. برای همگان آرزوی موفقیت و پیروزی دارم.