بریتان؛ گریلای اینترنشنال زن در کوهستان‌های روژهلات کوردستان

بریتان زنی عرب است که پس از حمله به شنگال به جنبش آزادی کوردستان پیوست. سپس به روژهلات کوردستان رفت و مبارزات خود را در آنجا ادامه داد.

بریتان سال ۱۹۹۶ در سوریه متولد شد اما اصلیت وی از بغداد می‌باشد. پدر گریلا بریتان که یک نظامی بود به دلیل وظیفه‌ی خود از سوریه به بغداد بازگشت. بریتان می‌گوید، زمانی که مادرش با پدرش ازدواج کرده است، تنها ۱۳ سال داشته اما پدرش ۱۰۰ ساله بود و گفت؛ "ذهنیت مردسالار در خانواده حاکم بود. پدر من ۷ بار ازدواج کرده بود. زمانی که من به دنیا آمدم پدرم از دنیا رفت. مادرم پس از آن با شخص دیگری ازدواج کرد. من هم کنار برادرم بزرگ شدم. زمانی که برادرم فوت کرد من نزد خاله خود ماندم. در ۱۲ سالگی مرا به ازدواج پسرش درآورد. او بر من ظلم می‌کرد. از او بچه‌دار شدم.

گریلا بریتان زندگی بسیار سختی داشت و متحمل رنج بسیاری شد به همین دلیل به جستجو پرداخت. او جنبش آزادی کورد را شناخت و در مورد پیوستنش به صفوف گریلا گفت:"سال ۲۰۱۴ زمانی که به شنگال حمله شد، من به دوستانم گفتم که باید به آنجا بروم. وقتی رفقایم پذیرفتند به شنگال رفتم. زمانی که به آنجا رسیدم حمله انجام شده بود. زمانی که من زنان و کودکان و جوانان شنگالی را در آن حال دیدم بسیار ناراحت شدم. آن زمان فهمیدم که خلق به ما نیاز دارند. من هم برای خلق خود مبارزه کردم. من ۳ سال در شنگال ماندم. جامعه ایزدی‌ برای صیانت از خویش سالهاست که مقاومت می‌کند. تا قبل از ترک شنگال در میان خلق بودم. پس از آنکه از شنگال خارج شدم به کوهستان آمدم."

"زنان و جوانان روژهلاتی باید در مقابل رژیم به پا خیزند"

گریلا بریتان پس از انجام وظیفه‌ی خود در شنگال می‌خواهد به مبارزات روژهلات بپیوندد و به همین دلیل به صفوف ی.ر.ک پیوست.

گریلا بریتان گفت:"من از شنگال بسیار نیرو گرفتم و اینگونه از آنجا خارج شدم. من می‌خواستم در هر بخشی از کوردستان مبارزه کنم و خود را به زنان کوردستانی نزدیک کنم. تاریخ روژهلات لبریز از زنان با اراده است، من هم برای آنکه اراده‌ی خود را بدست آورم و علیه فشارهای رژیم ایران علیه زنان مبارزه کنم به گریلاهای روژهلات پیوستم."

گریلا بریتان در پایان سخنان خود از جوانان درخواست کرد:" باید زنان و جوانان در روژهلات و ایران اراده‌ی خود را نشان دهند. من زنی عرب هستم و در کوردستان برای آزادی مبارزه می‌کنم. چون می‌دانیم اگر این مبارزات پیروز شوند خلق عرب و سایر خلق‌ها هم آزاد خواهند شد. من از زنان و جوانان در ایران می‌خواهم که در مقابل این رژیم بپاخیزند و مبارزه نمایند. اگر زنان بپا نخیزند نمی‌توانند خود را در جامعه نشان دهند."