تداوم کودتای سیاسی دیکتاتور تُرک علیه کوردها

رژیم ترکیه پس از اشغال شهرداری‌های الیح، فارقین، لیجه و ارغنی دو شهرداری نورشین و گوکچەباغ را هم به اشغال خود در آورد

وزارت کشور ترکیه برای شهرداری نورشین در ایالت درسیم قیم گماشت. چماقداران پلیس ترک ساختمان شهرداری را به محاصره درآوردند. دولت ترک با برکناری شهردار منتخب اهالی نورشین حکمت تاشدمیر و دیلک اوزهان امور شهرداری را به محمد فورکان سانجاکتار فرماندار این شهر واگذار کرد.

شهرداری گوکچه‌باغ در ایالت سیرت نیز از سوی نیروهای دولتی اشغال شد. دولت ترک سرحد چیچک شهردار منتخب خلق این شهر را بازداشت کرد و به جای وی احسان امره آیدین فرماندار مسرج را بر سمت رئیس شهرداری گماشت.

دولت ترک اوایل صبح امروز دوشنبه (٢٣ مارس) شهرداری‌های الیح، فارقین، لیجه، ارغنی و گیل را غصب کرد و شهرداران منتخب مردم را بازداشت و امور شهرداری‌ها را به گماشتگان خود واگذار کرد.

حزب دمکراتیک خلق‌ها در انتخابات محلی ٣١ مارس ٢٠١٩ سیلی محکمی بر چهره سیاه نژادپرستی ترک در کوردستان و ترکیه نشانده بود. ه.د.پ در این انتخابات موفق شد در سه کلانشهر آمد، وان و مردین، ۶ شهر، ۴۵ بخش و ١٢ شهرک در مجموع ۶۵ شهرداری به پیروزی دست یابد.

اغلب شهرداری‌ها با دستور اردوغان غصب شدند

از ۶۵ شهرداری کوردستان که حزب دمکراتیک خلق‌ها برنده قطعی انتخابات آنها شده بود حکم ۶ تنفیذ شش شهردار از سوی حکومت صادر نشد و به جای آنان امور شهرداری به عناصر وابسته به آ.ک.پ واگذار گردید.

با غصب شش شهرداری اخیر شهرداری‌های سه کلانشهر آمد، وان و مردین، ٢ شهر، ٣١ بخش و ٣ شهرک از سوی رژیم اشغالگر ترک غصب شده‌اند. حزب دمکراتیک خلق‌ها مدیریت ٢١ شهرداری را همچنان در دست دارد.

شهردار مشترک لیجه بازداشت شد

در پی اشغال شهرداری لیجه در ایالت آمد تارق مرجان، رئیس مشترک شهرداری لیجه، عصر امروز از سوی چماقداران رژیم ترک بازداشت شد.