رمزیه توسون، پارلمانتار ه.د.پ به ١٠ سال حبس محکوم شد

دادستانی رژیم فاشیست ترکیه نماینده آمَد ه.د.پ در مجلس ترکیه، رمزیه توسون را به ١٠ سال حبس محکوم کرد.

جلسه دادگاه پارلمانتار شهر آمَد حزب دمکراتیک خلق‌ها (ه.د.پ)، رمزیه توسون به ادعای «عضویت سازمانی» در شعبه ۵ دادگاه کیفری سنگین آمَد برگزار شد. دادگاه فاشیست‌های تُرک این پارلمانتار کوردستانی را به ١٠ سال حبس محکوم کرد.