عید خاونکار از امروز آغاز می‌شود

آیین یاری دارای فلسفه و جهانبینی مختص به خویش است و با عبارات و ایده‌های ویژه که همگی مخصوص کوردستان است جوهر و معنای خود را بیان می‌کند

پیروان آیین یاری از امروز در مراسم‌های جمعی اولین روز عید خاونکار سال جاری را جشن می‌گیرند

آیین یاری دارای فلسفه و جهانبینی ویژ‌ه‌ای می‌باشد که با عبارات و ایده‌های مختص به تاریخ و خودویژگی‌های خلق کورد جوهر و معنای خود را بیان می‌کند.

عبارات و رموز آیین یاری شامل عنوانها، اشیاء مخصوص، مفاهیم منحصر بە فرد، اعداد، رنگها، گل‌ها، میوەها و شخصیت‌های اسطورەای و تاریخی و عناصر دیگر است.

بنابر کتاب آیینی "سرانجام" این باورمندی از روز ازل وجود داشته و تعلیماتش به صورت سِر نزد انبیا و اولیا بوده و در هر دوران به گروه معدودی از یاران محرم منتقل شده‌ است. در نهایت سلطان سهاک در قرن هفتم هجری آن اسرار ازلی را به صورت قانون به یارانش ابلاغ کرد و از این رو، بنیانگذار آیین یاری، سلطان سهاک نام گرفته است.

آیین یاری یک آیین منحصر بفرد با تعالیم پایەایست کە قدرت خدا پس از مقام اولیە نیستی یا یگانگی مطلق، در یک روند دورەای (سیکلیک) در هفت لایە متجلی می‌کند کە هفتن نامیده می‌شود.

در این انقلاب شوراها و کمیته‌هایی با وظایف مشخص دیده می‌شود؛

*زن و مرد برابر بوده و همیشه در کنار مردان، زن نیز حضور داشته و زن و مرد را همراە هم و مِردان خطاب می‌کنند!

*در آیین یاری تاکید فراوان بر اکولوژی (محیط‌زیست) شدە و تمام جانداران نیز در این انقلاب وجودشان پُررنگ است.

*نخستین دورە کامل آشکارشدن آیین یاری در دنیای مادی بە چیزی نزدیک به ٨۰۰ سال پیش بازمی‌گردد، زمانی کە سلطان سهاک این آئین را در هورامان کوردستان نمایان کرد.

جشن خاونکار

منشا تاریخی جشن خاونکار بە سه روزی باز می‌گردد که سلطان و یارانش در غاری به نام مرنو و در کوه شنروه واقع در استان هلبجه توسط دشمنان در محاصره بودند و عاقبت در روز سوم پس از رهایی از غار میهمان خانه‌ی پیرزنی شدند و وی برای آنها طعامی از گوشت خروس و برنج درست کرد.

عید خاونکار عید مقاومت است. مقاومت و رهایی. بازمانده از مقاومت سلطان سهاک (سید اسحاق برزنجه‌ای) و یارانش در برابر دشمنان. سلطان سهاک پس از پناه بردن به غاری برای نجات از کینه دژخیمان خود نجات می‌یابند.

در عید خاونکار پیر یارسان در میان باورمندان از طیف‌های مختلف حاضر شده و ضمن ادای احترام به پیروان این آیین به ذکر و نیایش می‌پردازند. در این روز پیر برای باورمندان غذا می‌پزد. باورمندان یاری هم با آوردن انار-که در نزد یارسانی‌ها جایگاه ویژه‌ای دارد- و مراسم تنبور نوازی این عید را گرامی می‌دارند.

روحیه مقاومت سلطان سهاک و یارانش ایستار ایدئولوژیکی است که در مقابل داعشیان دوران خویش از خویش نشان داده‌اند.

یاری چوار چیون باوری و جا

پاکی و راستی، نیستی و ردا

ایام مرنو ۹۸ (جشن خاونکار سال جاری)

شنبه شب     ١٨ آبان ١٣٩٨- شب نیت 
یکشنبه         ١٩  آبان روز اول خاونکار 
دوشنبه        ٢٠  آبان روز دوم خاونکار 
سه شنبه      ٢١  آبان ١٣٩٨ (١٢ نوامبر ٢٠١٩)  روز عید خاونکار