لیلا گوون: کنگره جامعه دمکراتیک، کنگره خلق است، نمی‌توان آن را پلمپ کرد

لیلا گوون ریاست مشترک کنگره جامعه دمکراتیک اعلام نمود که بازداشت و عملیات پلیس و نیروهای امنیتی علیه نهادها و سازمانهای خلق، ادامه سیاست نابودی است و کنگره جامعه دمکراتیک کنگره خلق است. مبارزات ما در میان خلق همچنان ادامه می‌یابند.

در آمد، کلانشهر باکور کوردستان در رابطه با حملاتی که علیه کنگره جامعه دمکراتیک از سوی نیروهای امنیتی صورت گرفته است و در جریان آن ۴۲ نفر  بازداشت شده‌اند، در مرکز حزب مناطق دمکراتیک نشستی رسانه‌ای برگزار شد. لیلا گوون ریاست مشترک کنگره جامعه دمکراتیک و کسکین بایندر ریاست مشترک حزب مناطق دمکراتیک، سخنگوی جنبش زنان آزاد عایشه گوککان و مدیران حزب دمکراتیک خلق‌ها در ین نشست رسانه‌ای حضور یافتند.

کنگره جامعه دمکراتیک کنگره خلق است، نمی‌تواند بر قلب خلق مهر و موم گذاشت

لیلا گوون ریاست مشترک کنگره جامعه دمکراتیک در این نشست خبری سخنرانی کرده و با اشاره به تعطیلی کنگره جامعه دمکراتیک، انتشارات J&J و دستگیری و بازداشت فعالان و سیاستمداران اظهار داشت که: برنامه نابودی جنبش ما از  اکتبر ۲۰۱۴ آغاز شده است و در این رابطه اظهار داشت که: حزب دمکراتیک خلق‌ها و کنگره جامعه دمکراتیک مشکل نیستند. مشکل موقعیت سیاسی کورد و موجودیت خلق کورد است. ما بار دیگر اعلام می‌کنیم که کنگره جامعه دمکراتیک از سال ۲۰۰۷ به بعد تمامی تلاش‌های خود را به طور شفاف انجام داده است. هیچگونه فعالیتی مخفی و غیر قانونی نداشته‌ایم. تلاش می‌کنند ما را به ارتکاب جرم متهم کنند. آشکارا اعلام می‌کنند ما کورد هستیم و علیه شما هستیم ما بار دیگر اعلام می‌کنیم که مهم نیست به چه اقداماتی دست می‌زنند، اما سر تعظیم فرود فرود نمی‌آوریم ۳۰ سال است که علیه کورد مبارزه می‌کنند. باید بخوبی بدانند کورد زانو نمی‌زند. کنگره جامعه دمکراتیک کنگره خلق است، آنها نمی ‌وانند قلب خلق را پلمپ کرده و بر آن مهر و موم بزنند. ما تلاش‌های خود را ادامه می‌دهیم. کنگره جامعه دمکراتیک تلاش‌های خود را در میان خلق ادامه می‌دهد.