کنگره ملی کوردستان: زبان کوردی را حفاظت کرده و با آن سخن می‌گوییم

کنگره ملی کوردستان روز بین المللی زبان مادری را گرامی داشت. کنگره در این باره اظهار داشت که ما باید همه، زبان کوردی و زبانهای دیگر کوردستانی را حفاظت کرده و در فعالیتهای روزانه از آن مانند زبان اصلی بهره گرفته و با آن سخن بگوییم

کمیسیون زبان، فرهنگ و آموزش کنگره ملی کوردستان به مناسبت ٢١ فوریه، روز جهانی زبان مادری پیامی را منتشر کرد.

در این بیانیه آمده است:

"دیر زمانی است که خلق‌های کوردستان، اعم از کورد و کلدانی، آسوری، سریانی و ارمنی تحت فرمانروایی دولت‌های حاکم و اشغالگران کوردستان، از حقوق خود بی‌بهره هستند. زبان مادری را بر ما ممنوع کرده و با تمامی شیوه‌های شونیستی و نژادپرستی، تلاش می‌کنند تا زبان ما را تضعیف کرده و از میان بردارند. شخصیت ما در میان جامعه عربی، فارسی و ترکی را ذوب نمایند. حراست و صیانت، کاربرد و سخن گفتن به زبان مادری مبنای موجودیت هر ملتی است، موسس هویت و شخصیت هر فرد/جامعه‌ای است و یکی از ستون‌های اصلی ملت شدگی است.

انسانی که زبان مادری خود را از دست بدهد، یا ارتباطی با آن نداشته باشد، می‌تواند تمامی موجودیت خود را از دست بدهد و حس ملی در نزد وی تضعیف شود. به همین دلیل لازم است که کوردستانیان زبان مادری و ملی خود را با تمامی لهجه‌های موجود حفظ کرده و روزانه در تمامی ابعاد و زمینه‌های زندگی مورد استفاده قرار دهند. بدون تردید، هر زبانی که وارد فرایند آموزش و تدریس و پژوهش دانشگاهی قرار نگیرد، این زبان پیشرفتی به خود ندیده و حفاظت نمی‌شود.

در هر چهار بخش کوردستان، خصوصا در روژآوای کوردستان علیرغم وضعیت جنگی، اوضاع ناگوار، وضعیت امنیت عمومی و بی‌ثباتی در ابعاد مختلف زندگی، فرایند آموزش و تدریس به زبان مادری متوقف نشده و روز به روز نیز گسترش می‌یابد. روز بینهالمللی زبان مادری بر مادران ما و تمامی اهالی کوردستان پیروز باد.

لازم است که همه ما، زبان کوردی را با تمامی لهجه‌های آن و دیگر زبان‌های کوردستانی حفظ کرده و روزانه همانند زبان اصلی با آن سخن بگوییم. تلاشهایتان را بیشتر و قدرتمندتر کنید، با زبان مادری خود در تعلیم و فرایند یادگیری و به شیوه‌ای مترقی تلاش کرده و نسل‌ نو را آموزش دهید."