ک.ج.ک: قتل‌عام آنکارا نتیجه‌ی توافق آ.ک.پ و داعش است

ک.ج.ک به مناسبت سالگرد قتل‌عام آنکارا (١٠ اکتبر ٢٠١۵) بیانیه‌ای منتشر کرد و اعلام نمود، همپیمانی دمکراتیک و مبارزات مشترک می‌تواند به حکومت فاشیسم در ترکیه پایان دهد و مسائل اجتماعی و سیاسی را حل کند.

   ریاست مشترک شورای رهبری کنفدرالیسم جوامع کوردستان (ک.ج.ک) در سالگرد قتل عام ۱۰ اکتبر ٢٠١۵ در آنکارا بیانیه‌ای منتشر کرد.

   ک.ج.ک یاد شهدا را گرامی داشت و اعلام کرد، یاد و آرزوی شهدا در ترکیه‌ای دمکراتیک و کوردستانی آزاد محقق خواهند شد.

   ک.ج.ک یادآور شد، ۱۰ اکتبر آ.ک.پ-داعش علیه نیروهای آزاد و دمکراتیک دست به قتل‌عام زدند. "حمله‌ی آ.ک.پ-داعش علیه نیروهای آزاد و دمکراتیک در ترکیه انجام شد. آ.ک.پ زمانی که دید قدرت را از دست می‌دهد، مقدمات حمله داعش به نیروهای دمکراتیک را فراهم نمود و اینگونه برای حفظ قدرت خود تلاش کرد. حمله‌ی داعش علیه نیروهای اپوزیسیون نشانه‌ی آشکار همکاری آ.ک.پ و داعش است.

   قتل‌عام ۱۰ اکتبر ادامه‌ی قتل‌عام ۵ ژوئن (٢٠١۴) کلانشهر آمَد و قتل‌عام ۲۰ ژوئیه (٢٠١۴) پرسوس بود و همه با یک هدف انجام شدند.

   در ۱۰م اکتبر دهها هزار تن با درخواست صلح و دمکراسی در ایستگاه راه‌آهن آنکارا تجمع کردند. آنهایی که با جنگ و خون زنده هستند، زمانی که دیدند صلح و دمکراسی برای آنها مرگ را به ارمغان می‌آورد، این حمله را انجام دادند. رهبر خلق کورد در ۲٨ فوریه‌ی ۲۰۱۵ با توافق دولما باخچه تلاش کرد مانع جنگ شود و راه را برای دمکراسی باز کند. اما کاخ‌نشینان با سیاستهای قبیح خود به جنگ روی آورده و علیه نیروهای دمکراتیک و آزادیخواه دست به جنگ زدند. در سال ۲۰۱۴ علیه جنبش آزادی خلق کورد " توطئه‌ی نابودسازی" را تدارک دیدند که نشان می‌داد جنگ در چه سطحی در جریان است. جنگ نیز در چهارچوب همین توطئه انجام میشد. رخدادهای پس از آن نیز در همین چهارچوب بودند. با این نقشه هزاران تن کشته شدند. شهرها ویران و دهها هزار تن آواره شدند.

   "علیه همپیمانی فاشیستی آ.ک.پ-م.ه.پ نیاز به همپیمانی دمکراتیک وجود دارد"

   کسانی که در آنکارا قتل‌عام شدند، نشان دادند که فاشیسم چه کسانی را هدف قرار میدهد. اکنون نیز هم‌پیمانی فاشیستی آ.ک.پ-م.ه.پ به تفکر و هویت سیاسی افراد قتل‌عام شده حمله میکند. سوسیالیست، سندیکاها، روشنفکران، نویسندگان، دمکراتها و جنبش زنان و جوانان، مدافعان محیط زیست و اعضای ه.د.پ در آنکارا تجمع کرده و بر اساس دمکراتیزه شدن ترکیه تلاش کردند مسئله‌ی کورد و همه‌ی مسائل جامعه و سیاست را حل کنند. در واقع در این میدان همپیمانی دمکراتیک علیه فاشیسم ایجاد شده بود. هم پیمانی آ.ک.پ-داعش برای آنکه بر هم زدن این همپیمانی -که باعث نابودی آنها میشد- این قتل‌عام را به راه انداختند. برای آنکه روح ۱۰م اکتبر درست نشود، اکنون نیز به همه‌ی طرفداران دمکراسی حمله می‌کنند. آنهایی که در ۱۰م اکتبر این قتل‌عام را انجام دادندو ذهنیتی را که در پشت قتل عام قرار داشت، اکنون بر اساس هم پیمانی آ.ک.پ-م.ه.پ صاحب قدرت هستند.

   بهترین پاسخ برای شهدای ۱۰ اکتبر علیه همپیمانی فاشیستی آ.ک.پ-م.ه.پ ایجاد همپیمانی دمکراتیک است. مانند آن همپیمانی که در انتخابات در استانبول در ۲۳ ژوئن ٢٠١٩ انجام شد، همان طور که همپیمانی آ.ک.پ-م.ه.پ را بر هم زد، با همان شیوه نیز همپیمانی دمکراتیک بر اساس روح ۱۰ اکتبر ٢٠١۵ می‌تواند ذهنیت قاتل و قدرت فاشیست را از میان بردارد.

   همپیمانی دمکراسی و مبارزات آن می‌تواند به قدرت فاشیسم در ترکیه پایان دهد و مسائل اجتماعی و سیاسی را حل کند. تا زمانی که همپیمانی دمکراتیک ایجاد نشود، صاحبان قدرت و آمران قتل‌عام ۱۰ اکتبر نابود نخواهند شد. امید به آزادی از راه انتخابات به معنی عدم آگاهی از فاشیسم است. نیروهای فاشیستی انتخابات را به کار می‌گیرند، اما با آن دست از قدرت نمیکشند. از میان برداشتن فاشیسم در انتخابات تنها از راه نیرومند کردن مبارزات بر اساس همپیمانی دمکراتیک ممکن است. به همین دلیل درست نکردن همپیمانی دمکراتیک و [قایل بودن به] شرکت در انتخابات تنها به معنی فریب دادن خلق‌ها و تسلیم شدن به فاشیسم است.

   نیروهای دمکراتیک در ۱۰ اکتبر نشان دادند باید مبارزات علیه فاشیسم با چه روشی باید انجام شود. فاشیسم از روح ۱۰ اکتبر وحشت دارد به همین دلیل این قتل‌عام را به راه انداخت. باید ما نیز همپیمانی سیاسی و اجتماعی ۱۰ اکتبر را ایجاد کنیم و در مقابل فاشیسم بایستیم. اگر با همپیمانی با فاشیسم مبارزه شود، یکبار دیگر قتل‌عام صورت نمیگیرد و ترکیه دمکراتیک خواهد شد. برآورده کردن آرزوی شهدای ۱۰ اکتبر اینگونه میسر میشود."