اعلام هویت چهار گریلای شهید در گابار

نیروهای مدافع خلق هویت چهار گریلا را کە در گابار بە شهادت رسیدەاند اعلام نمود. در این بیانیە آمدە است کە خلقمان هیچگاە مبارزە این شهدا را از یاد نخواهد برد.

مرکز انتشارات و اطلاع رسانی نیروهای مدافع خلق دربارە شهدای گابار بیانیەای را منتشر کرد. در این بیانیە آمدە است:

 در نهم ژانویە ٢٠٢٣ در منطقە گابار نبرد دشواری بین نیروهایمان با دشمن روی داد. در این نبرد هوالان اوریم، هوگر، شروان و ریناس تا آخرین نفس قهرمانانە جنگیدند و بە شهادت رسیدند. این هوالان قهرمان ما کە با مشارکت فداکارانە خود در مبارزە برای آزادی کوردستان بە گرانبهاترین سرمایەهای خلقمان بدل شدەاند، با شهادتشان و با مبارزەاشان پیشاهنگان ما هستند. خلقمان هرگز زحمات و فداکاریهای هوالان اوریم، هوگر، شروان و ریناس را در صفوف مبارزە برای آزادی فراموش نمیکند. بە خانوادەهای ارزشمند هوالانمان و تمام خلق میهن دوستمان تسلیت می گوییم.

هویت گریلاهای شهید:

نام سازمانی: اوریم سنبل

نام و نام خانوادگی: منیژە اوزکان

محل تولد: جولمیرگ

نام مادر و پدر: ملیحە، محمود

زمان و محل شهادت: ٩ ژانویە ٢٠٢٣، گابار

****

نام سازمانی: هوگر بوتان

نام و نام خانوادگی: عمر سونگور

محل تولد: قونیە

نام مادر وپدر: خدیجە، نظیر

زمان و محل شهادت: ٩ ژانویە ٢٠٢٣، گابار

****

نام سازمانی: شروان چیا

نام و نام خانوادگی: مصطفی بایندر

محل تولد: الیح

نام مادر و پدر: هدیە، احسان

 زمان و محل شهادت: ٩ ژانویە ٢٠٢٣، گابار

****

نام سازمانی: ریناس سرفراز

نام و نام خانوادگی: محمد ییلماز

محل تولد: آمد

نام مادر وپدر: جزیە، غیاث الدین

زمان و محل شهادت: ٩ ژانیە دوم ٢٠٢٣، گابار