'به مقاومت تاریخی علیه اشغالگری ملحق شوید'

کمیته روابط خارجه پ.ک.ک خاطرنشان کرده است که حفظ جایگاه سیاسی جنوب کوردستان، زندگی دمکراتیک و آزاد نه با سکوت در مقابل اشغالگری ترکیه، بلکه با صیانت از مقاومتگران میسر می‌شود.

بیانیه کمیته روابط خارجه پ.ک.ک به این شرح است:

"حملات دولت اشغالگر، قاتل و فاشیست ترک به گریلاهای جنبش آزادیخواهی کوردستان، خلقمان و خاک کوردستان ادامه دارند. نه دولت ترک  و نه نیروهای همدست آن نیازی به مخفی‌کاری در این حملات اشغالگرانه نمی‌بینند. در وجود گریلاهای جنبش آزادیخواهی کوردستان به خلق، طبیعت، زبان، فرهنگ کوردستان و اتحاد ملی حلمه می‌کنند. نیروهای گریلای ما نیز با مقاومتی فدایی، برای محافظت از شرف ملی و ارزش‌های اساسی خلقمان می‌جنگند.

دولت ترک که در مقابل مقاومت گریلا با سکست مواجه شده و نمی‌تواند به میل خود عملیات اشغالگرانه را به پیش برد روز ۵ ژوئن ٢٠٢١ به کمپ پناهندگان مخمور که تحت ضمانت سازمان ملل و دولت عراق قرار دارد حمله کرد. علی‌رغم آنکه دولت ترک مسئول این حمله است، دولت عراق و سازمان ملل نیز به دلیل سکوت در مقابل تهدیدات و حملات اشغالگرانه رژیم فاشیست اردوغان در این حملات مسئول هستند. آیا طبق کدام موازین حقوقی هواپیماهای جنگنده و SİHAی رژیم قاتل و فاشیست ترک بر فراز یک کمپ پناهندگان به پرواز درمی‌آیند که تحت ضمانت سازمان ملل و دولت عراق قرار دارد. همچنین طبق کدام معیار حقوقی، برای حمله به مناطق مسکونی اجازه استفاده از عرصه هوایی داده می‌شود؟ محال است بدون موافقت این نیروها، دولت ترک عرصه هوایی را بکار گرفته و دست به حمله بزند. هدف از این حملات به کمپ مخمور و ساکنان آن قابل درک است. آشکارا اعلام می‌کنند که هر کورد که با فرهنگ، زبان و میهن‌دوستی زندگی کند، حتی اگر غیرنظامی هم باشد هدف حمله واقع می‌شود. می‌خواهند موضع مبارزاتی و مقاومتگری خلقمان را در هم بشکنند. خلق مخمور از سال ١٩٩٣ تاکنون علیه حملات نابودگرانه دولتترک، از بوتان تا مخمور هر روز خود را با مقاومت و میهن‌دوستی سپری کرده است. به همین دلیل این حملات بخشی از نقشه نسل‌کشی دولت ترک بوده و با شکست روبرو خواهد شد. با نقض ارزش‌های انسانی، وجدانی و حقوق بین‌المللی، به خلقمان در مخمور حمله‌ور می‌شوند. برای پایان دادن به این حملات سازمان ملل، اتحادیه اروپا، دولت عراق، حکومت اقلیم کوردستان و پ.د.ک مسئول هستند. از نیروهایی که حملات فاشیستی و جنایتکارانه را می‌پذیرند، سکوت می‌کنند و به آن اجازه می‌دهند می‌خواهیم که با مسئولیت‌پذیری عمل کنند. مخمور شرافت و قلعه مقاومت کوردستان است. به این مناسبت ما حمله به خلقمان در مخمور را بشدت محکوم می‌کنیم.

اخبار منتشره در مورد حمله به نظامیان پ.د.ک کذب هستند؛ با هدف جلوگیری از هزیمت دولت ترک تنظیم و منتشر می‌شوند

همچنین آگاهانه گزارشی را در افکار عمومی منتشر کرده‌اند که در ان ادعا شده است،'بامداد ۵ ژوئن ٢٠٢١ نیروهای گریلای ما در عرصه متینا گروهی از نیروهای زیروانی پد.ک را هدف قرار داده‌اند.' همچنین پ.د.ک آگاهانه درصدد است تا موضوع کشتن یک پیشمرگه را در «درکاره» در روز ٨ ژوئن ٢٠٢١ به نیروهای ه.پ.گ نسبت دهد. تمامی این خبرها کذب هستند، جنگ روانی بوده و به حملات دولت ترک مشروعیت می‌دهند. همچنین با هدف جلوگیری از شکست دولت ترک تهیه می‌شوند. ما این اخبار و بیانیه‌های بی‌اساس و دروغ را که در چارچوب جنگ جنگ ویژه دولت ترک نیروهای گریلا و جنبشمان را هدف قرار می‌دهد محکوم می‌کنیم. با اینکه نیروهای مدافع خلق (ه.پ.گ) اعلام کرده است که هیچ نسبتی با این دو رویداد ندارد، پ.د.ک و رسانه‌هایش بر منتسب کردن این رویدادها به نیروهای شرافتمند گریلا پافشاری می‌کنند. نیروهای گریلا ۴۶ روز است که قهرمانانه و پیروزمندانه علیه دولت اشغالگر ترک ایستادگی می‌کنند و ارتش ترک را در آستانه فروپاشی قرار داده‌اند. در مرحله‌ای که تمامی کوردها و افکار عمومی جهان بویژه خلقمان در جنوب کوردستان علیه اشغالگری، غارت، دزدی و قتل‌عام دولت فاشیست ترک مواضعی جدی را از خود به نمایش می‌گذارند، پ.د.ک از روی عمد چنین گزارش‌هایی را منتشر می‌کند. در راستای این اخبار کذب رژیم فاشیست ترک در روزهای گذاشته در هولیر با مسئولان پد.ک نشست‌هایی را برگزار کرده و این موضوع هم به اندازه کافی جلب توجه می‌کند. نیروهای گریلای ما دولت اشغالگر ترک را هدف قرار می‌دهند، زیرا دولت ترک درصدد است گام به گام جنوب کوردستان را به اشغال خود درآورد. نیروهای گریلا ده‌ها سال است که مقاومتی ملی و تاریخی را نشان می‌دهند. نیورهایی که نمی‌توانند در مقابل اشغالگری دولت ترک ایستادگی کنند، می‌خواهند از حالت جنگی نیروهای گریلا بهره گیرند زیرا نیروهای گریلا د رحال مقاومت علیه اشغالگری هستند. غیرقابل قبول است این نیروها امروز مناطقی را که در ٢۵ سال گذشته تحت کنترل نیروهای گریلا قرار داشته‌اند بخواهند از دست گریلا خارج سازند و دست به آشوبگری بزنند. پ.د.ک هم اشغالگری دولت ترک را مشروع جلوه می‌دهد و هم زمینه مبارزه خلق و نیروهای سیاسی علیه دولت ترک را از میان برمی‌دارد و در تلاش است تا حملات دولت ترک را روا نشان دهد. پ.د.ک باید هم در متینا و هم در مناطق بربزنا نیروهایش را به عقب بکشد.

حفظ جایگاه سیاسی جنوب کوردستان، زندگی دمکراتیک و آزاد نه با سکوت در مقابل اشغالگری ترکیه، بلکه با صیانت از مقاومتگران میسر می‌شود. این نیز مسئولیت پارلمان جنوب کوردستان است. پارلمان جنوب کوردستان در مورد رویدادهای اخیر باید با حساسیت میهن‌دوستی کورد رفتار کند، در مقابل اشغالگری دولت ترک همه احزاب جنوب کوردستان را به مقاومت دعوت کند. فراخوان ما این است که این نیروها باید از هر اقدامی که به اشغالگران فرصت می‌دهد دوری جویند، باید از هر اقدامی که به اتحاد ملی زیان می‌رساند دوری کنند.

نیروهای گریلای ما در مقابل حملات اشغالگرانه فاشیستی برای زندگی آزادی و شرافتمند به جنگ می‌پردازند. ما همه نیروهای کوردستانی و خلقمان را دعوت می‌کنیم که به شیوه‌ای که این مقاومت را گسترش دهند در این مرحله جای گیرند، در کنار نیروهای گریلا جای گیرند و ما با همدیگر اشغالگری را شکست دهیم."