بیانیە نیروهای مدافع خلق در رابطە با قتلعام مردین

نیروهای مدافع خلق در رابطە با قتل پنج شهروند کورد باشور کوردستان کە در مردین بە قتل رسیدە بودند بیانیەای را صادر کرد.

نیروهای مدافع خلق در رابطە با قتل پنج شهروند کورد باشور کوردستان کە در مردین بە قتل رسیدە بودند بیانیەای را صادر کرد. در  بیانیە نیروهای مدافع خلق آمدە است کە ٥ نفری کە در مردین بە قتل رسیدەاند از شهروندان میهن دوست ریکانی بودە و دولت ترک عمدا آنها را مورد هدف قرار دادە است. نیروهای مدافع خلق اعلام نمودند کە احتمال دارد کە این قتلعام از سوی نیروهای کنترا گریلا بە وقوع پیوستە باشد.

خبرگزاری فرات. بهدینان

مرکز اطلاع رسانی و انتشارات نیروهای مدافع خلق در رابطە با قتل ٥ شهروند باشور کوردستان بیانیەای صادر کردە و اعلام نمود: در شب ١٩ ژانویە ٥ شهروند باشور کوردستان بە نحو سبعانەای بە قتل رسیدند. بە خانوادەهای جانباختگان، خلقمان در ریکانی و تمام خلقمان در کوردستان تسلیت می گوییم.

خانوادەای کە در جریان این حملە بە قتل رسیدەاند از افراد عشیرە میهن دوست ریکانی بودە و در بسیاری از مواقع روستاها و مناطق آنان هدف حملات دولت ترک قرار گرفتە است و در جریان این حملات بسیاری از افراد آنان بە شهادت رسیدەاند. با توجە بە چنین پیشینەای رویداد اخیر نیز بسیار مشکوک تلقی می شود. جالب توجە است کە دولت ترک تلاش نمود تا این مسئلە را بیشتر یک رویداد قضایی نشان دادە و دادستانی نیز در همین رابطە تصمیم گرفت تا آن را نا مشخص اعلام نماید. اما میتوان آن را حملە کنتراها نیز قلمداد نمود کە در چارچوب نابودی کورد طراحی شدە است. ما نیروهای مدافع خلق اعلام می کنیم کە این رویداد را پیگیری کردە و از مسببان آن بازخواست خواهیم کرد. بار دیگر بە خلق میهن دوستمان تسلیت می گوییم.

تداوم حملات با سلاحهای شیمیایی

در ادامە بیانیە نیروهای مدافع خلق آمدە است

در عملیاتی کە با ابتکار عمل تیمهای متحرک و عملیاتی ما شکل گرفت، یک سیستم رصد و نظارتی موبیس منهدم شد. ارتش اشغالگر ترک ١٧ بار با سلاحهای شیمیایی، یکبار با سلاحهای ممنوعە، دهها بار با کاتیوشا، تانک و سایر سلاحهای سنگین مواضع برخودان گریلا را بمباران نمود. همزمان با آن هواپیماهای جنگی ٤ بار مناطق گریلایی را مورد هدف قرار دادند.

در چارچوب کارزار انقلابی عقابهای زاگرس در منطقە زاپ:

در ٢١ ژانویە ساعت ٠٩:٠٠ یک سیستم رصد و نظارتی موبیس کە اشغالگران در مناطق نزدیک بە مواضع گریلایی کار گذاشتە بودند، در نزدیکی روستای سیدا از توابع شیلادزی توسط تیمهای متحرک عملیاتی ما منهدم شد.

در ٢١ ژانویە ساعت ١٨:٠٠ تیمهای متحرک و عملیاتی ما در نزدیکی روستای سیدا در منطقە شیلادزی از توابع آمیدی با سلاح سنگین بە اشغالگران حملە نمودند.

در ٢١ ژانویە در ساعات ٠٩:٣٠  و ١٠:١٠ تیمهای متحرک و عملیاتی ما در حوالی منطقە چمچو از از توابع شیلادزی ٢بار سلاحهای سنگین بە اشغالگران حملە نمودند.

در چارچوب کارزار انقلابی شهید ساواش مرعش، نبرد خابور:

در ٢١ ژانویە ساعت ٠٨:٢٠ در منطقە برخودان ارتفاعات اف.ام تیمهای متحرک و عملیاتی ما با سلاحهای سنگین بە اشغالگران حملە نمودند.

حملات ارتش اشغالگر ترک با سلاحهای ممنوعە و شیمیایی:

در ٢١ ژانویە مواضع برخودان گریلا در حوالی روستای سیدا و منطقە چمچو از توابع شیلادزی ١٧ بار با سلاحهای شیمیایی بمباران شد.

در ٢١ ژانویە در ساعت ١٦:٠٠ سنگرهای برخودان گریلا در نزدیکی روستای سیدا از توابع شیلادزی با بمبهای ممنوعە یکبار بمباران شد.

حملات ارتش اشغالگر ترک:

در ٢١ ژانویە منطقە دشت کافیە از توابع گارە و منطقە لولان در خاکورک ٤ بار با هواپیماهای جنگی مورد حملە قرار گرفت.

در ٢١ ژانویە منطقە برخودان ارتفاعات آمیدی، ارتفاعات اف-ام و نیز مواضع برخودان گریلا در حواکی چمچو و روستای سیدا با کاتیوشا و سایر سلاحهای سنگین بمباران شد.