دَم پارتی برای انجام کنش اعتراضی فراخوان داد

تشکیلات دَم پارتی در شهر آمد از خلق کوردستان درخواست نمود علیه کودتا بر اراده‌ی خلق وان کنش اعتراضی انجام دهند.

تشکیلات حزب برابری و دمکراسی خلق‌ها (دَم پارتی) در شهر آمد، در شبکه‌ی‌ مجازی از همگان درخواست کرد برای محکوم کردن کودتا علیه ریاست مشترک شهرداری وان، هر شب رأس ساعت ۲۱:۰۰ کنشی اعتراضی انجام دهند.