دهها نفر در جولەمیرگ دستگیر شدند

در عملیات سرکوب سیاسی در استان جولەمیرگ، دهها نفر در هنگام یورش بەمنازل دستگیر شدند.

عملیات سرکوب و دستگیری در شهرهایی که حزب چپ سبز در انتخابات ١۴ می، آرای بالایی بەدست آورده است، بی وقفه ادامه دارد. حزب چپ سبز در این استان ۳ نماینده بەدست آورد.
در جریان یورش به منازل، صبح امروز در جولەمیرگ، حداقل ٣٠ نفر دستگیر شدند که اتهام "تبلیغ برای حزب" و "عضویت در تشکیلات" به آنها نسبت داده شده است.
اسامی تعدادی از دستگیرشدگان بەشرح زیر است:
عمر چیتاک، روژبین شاهین اوغلو، یوسف شاهین اوغلو، فرهاد تورەگون، رمزیه اورگون، بدران اوگمن، بدران اوزدل، ودات دوغان، باریش کامری، موسی ایگیت، نایف بیتر و بنیامین سوون.