دولت ترکیه به‌وسیله مزدوران، درخت‌های منطقه خابور را قطع می‌کند

دولت اشغالگر ترکیه درختان منطقه خابور۲ که میان مناطق قِله‌بان و اَلکه شرناخ واقع شده است را قطع می‌کند.

حملات اشغالگرانه ترکیه

دولت اشغالگر ترکیه در سال‌های اخیر در مناطق کوردستان با اهداف نظامی، به غارت طبیعت دست زده است.

در مناطق کوهستانی بَستا، جودی و گابار از توابع شرناخ به بهانه‌های ‌«امنیتی» قطع درختان صورت می‌گیرد. اکنون نیز در منطقه خابور۲، قطع درختان آغاز شده است.

مزدوران ارتش اشغالگر ترکیه در منطقه خابور۲ در میان مناطق الکه و قله‌بان، درختان بسیاری را قطع کردند.

درخت‌های قطع شده با تراکتورها جمع‌آوری شده و از آنجا با کامیون‌ها به ‌مناطق مختلفی منتقل می‌شوند. تصاویر قطع درختان و انتقال آنان توسط شهروندان ضبط شده است.