دوران کالکان: توطئە همراە با سیستم انزوا و شکنجە امرالی همچنان ادامە دارد. بخش نخست

دوران کالکان عضو کمیتە مرکزی حزب کارگران کوردستان بە مناسبت بیست و چهارمین سالگرد توطئە بین المللی اعلام نمود کە توطئە همراە با سیستم انزوا و شکنجە امرالی همچنان ادامە دارد.

دوران کالکان عضو کمیتە مرکزی حزب کارگران کوردستان در برنامە ویژە تلویزیون مدیا خبر شرکت و اعلام داشت کە انزوا شیوە جدیدی از تداوم توطئە بە شمار می رود. بخشهایی از این ارزیابی در پی می آید:

دوران کالکان در ابتدای سخنان خود در این گفتگوی تلویزیونی ضمن درود بە برخودان تاریخی امرالی و رهبر آپو اعلام نمود کە در رابطە با موضوع  انزوا وضعیت همچنان ادامە دارد. انزوای تشدید شدە در تداوم سیستم نابودگرانە امرالی همچنان ادامە دارد، در این رابطە هیچگونە تغییری نیز ایجاد نشدە است. وکلا اعلام نمودەاند کە مجازات جدید انضباطی بر رهبر آپو تحمیل شدە است و گویا دیدارها بر اساس همین رای جدید ممنوع شدە است. اما بر اساس نظر حقوقدانان، حتی صدور چنین احکامی هم نمیتواند مانعی برای دیدار وکلا باشد. اما در این بارە تلاش میکنند تا ردایی از توجیە و قانون را بر کسوت این رای بپوشانند. در واقع مجازات انضباطی بخشی از توطئەای طولانی بە شمار می رود. پیش از این اعلام کردە بودیم کە این اقدامات زمینە سازی برای سال بیست وپنجم زندانی شدن وی است. منابع مختلف حقوقی نیز این مسئلە را تایید کردەاند. در منابع بین المللی حقوق اروپایی قانونی وجود ندارد کە بعد از گذشت مثلا چند سال، باید قانون تغییر دادە شود. اما مجازات حبس ابد ١٥ سالە مد نظر قرار دادە می شود. بعد از گذشت ١٠ سال، قوانین اروپایی بار دیگر این حکم را ارزیابی می کنند. در هر صورت قانونی تحت عنوان حبس ابد تشدید شدە در اروپا وجود ندارد. ما می گوییم کە این مسئلە بعد از ١٥ سال باید مجددا ارزیابی شود. بعد از یک ماە دیگر وضعیت در امرالی وارد بیست و پنجمین سال خو می شود. اما آنجە کە در هر صورت بسیار مهم است ارزیابی مجدد این مسئلە است. و همانگونە کە مشاهدە می شود در این راە مانع تراشی می کنند. لازم است ما درک کنیم کە با تشدید انزوا و صدور چنین احکامی تلاش می کنند تا مانع از ارزیابی مجدد شوند. باید این مسئلە را درک کرد. ملاحظە می شود کە وکلا در خارج و داخل، نمایندگان پارلمان خواهان دیدار با امرالی هستند، اما بە هیچ یک از درخواستها پاسخی دادە نمی شود. باید این مسئئلە هر جە بیشتر محکوم شود. وکلا می توانند در این بارە هر جە بیشتر اطلاع رسانی کنند. زیرا حتی بە قوانین خود نیز وقعی نمی گذارند، بە قوانین سازمان ملل و قانین اروپایی نیز توجهی نمی کنند و این مسلە همچنین ادامە داشتە است. اما هیچ کس در این بارە اعتراضی نمی کند. کمیتە منع شکنجە شورای اروپا بعد از مدتها، بیانیە ای را صادر کرد. چند روز است کە ما در رابطە با نحوەارزیابی آن فکت می کنیم. اطلاعیە ای را منتشر کردند کە بە معنایی فاقد هیچگونە اطلاعاتی بود. در بیانیە آمدە است کە بعد از ٢ ماە، گزارش آمدە خواهد شد و آن را در اختیار دولت ترک قرار میدهند و بعد از پذیرش آن از سوی دولت ترک، بعد از ٤ ماە نتایج این دیدار را منتشر خواهند کرد و در خورتیکە قبول نشود، منتشر نخواهد شد. اما میدانیم کە رسانە ها در این مسئئلە متمرکز خواهند شد. اما میدانیم کە حتی بە قوانین نیز توجهی می کنند. زیرا زمانیکە مسئلەکورد باشد، مسالە امرالی باشد، رهبر آپو باشد، قوانینی را در دستور کارشان قرار میدهند کە در مواقع دیگر بە آنها توجی نمی شود. یعنی نخست قوانین جدید را تصویب می کنند. رهبر آپو گفتە بود کە امرالی قوانین خود را دارد. این قوانین دیگر بر همە تحمیل خواهند شد، من برای شخص خودم داعیەی چیزی را ندارم، اما بە دلیل این قوانین، صدها و هزاران نفر متضرر خواهند شد.گفت من در این رابطە نگرانی دارم. یعنی چنین مسالەای در جریان است. روند تمام امور بر اساس چنین سیاستی بە پیش بردە می شود. سیستم گروگان گیری سیاسی در پیش گفتە شدە است و ادامە دارد. اما در اروپا این مسئلە میتواند هر چە بیشتر مورد بحث و بررسی قرار بگیرد. از نظر من لازم است در این بارە بیشتر تمرکز شود. لازم است اقدامات صورت گرفتە در این راستا ادامە پیدا کنند. برخودان خلق در سطح خوبی قرار دارد. برخودان نمایندگان مجلس حایز اهمیت است. دستور کار خوبی را ایجاد کردەاند، مشخص شد کە میتوانند میتوانند مسئلە جدیدی را ایجاد کنند و با انحای مختلف در مقابل این سیستم مستبد و سرکوبگر مبارزە را دامە دهند. مشخص شد کە میتوانند در ابعاد حقوقی بحثهای جدیدی را دامن بزنند و آن را ادامە بدهند. در بعد سیاسی و اخلاقی نیز باید این رویە ادامە پیدا کند. اقدامات کنونی محکوم شوند. زیرا نمونەهای دیگری برای اقداماتی کە در امرالی صورت می گیرند وجود ندارد. هیچ نیرویی نمی تواند تا چنین حدی مداوم، بە این نحو عمل کند اما در ترکیە ادامە دارد.  در واقع توطئە بین المللی ١٥ فوریە بر اساس دادوستدهای سیاسی صورت گرفتە است. همە بر ان مسالە واقف هستند.

در بخش دیگری از سخنان خود دوران کالکان گفت: در سیستمی کە برای امرالی ایجاد شدە است، بهتر از هر جایی میتوان فاشیسم آ.ک.پ/م.ه.پ را مشاهدە کرد. هفتە گذشتە مشاهدە شد کە دو میهن دوست کورد در اعتراض بە این فاشیسم خود را بە آتش کشیدند.در مردین ویسی تاش و در آمد محمد آکار؛ یکی ٦٥ سالە و دیگری نیز در سنین جوانی؛ هر دو بعد از خود ویدیوهایی را بە جا گداشتند. ویدیوی ویسی تاش را مشاهدە کردید. محمد آکار نامەای را از خود بر جا گذاشت. هر دو اعلام کردە بودند کە دیگر نمیتوانند فشارهایی را کە بر رهبر آپو تحمیل می شود، تحمل کنند. آنها این فشارها را بر خود احساس می کردند. یعنی فشاری کە در امرالی بر رهبر خلق کورد وارد می شود، همان فشاری است کە بر جامعە کوردی وارد می شود. وضعیت در امرالی بر چە منوالی باشد، همان رویە را بر خلق کورد هم تحمیل می کنند. این میهن دوستان این وضعیت را در درون خود تجربە کردند و اعلام نمودند کە نمیتوانند آن را تحمل کنند؛ همانند هوال ڤیان سوران. آنها جامعە کوردی و جامعە جهانی را خطاب قرار دادند کە در این بارە با وجدان برخورد داشتە باشند. اعلام کردند کە ما را نابود می کنند. اقدامات در حال انجام بە معنای تلاش برای نابودی کورد است. بە آن توجە کنید. هم اکنون موضع ٢ میهن دوست کورد را شاهد هستیم کە در ادامە همان مواضع پیشین قرار دارد کە اعلام میشد نمیتوانیس روز ما را تاریک کنید.

دوران کالکان عضو کمیتە مرکزی حزب کارگران کوردستان در ادامە اظهار داشت: وضعیت میهن دوستی این گونە است، غیر از این نمیتوان معیار دیگری برای میهن دوستی در نظر گرفت. برای ادامە این وضعیت چنین فراخوانی را منتشر کردند. یا د و خاطرە شههید ویسی تاش و محمد آکار را گرامی میدارم. همدردی خود را با خانوادەهای آنان ابراز می کنم. دست بە اقدامی بزرگ و حایز اهمیت زدند. اقدامی کە باید بە درستی از سوی خلق درک شود. این اقدام ناشی از این امر است کە نابودی تحمیل شدە بر کورد را از صمیم قلب درک می کنند. این  مسئلە بسیار معنادار است. این اقدام، اقدامی است کە همە نمیتوانند بە آن دست بزنند. بلکە صرفا در صورت برخورداری از درکی عمیق، ارادەای بزرگ و هدفی بزرگ میتوان بە آن دست زد. وضعیت بسیار دشواری میتواند باعث دست زدن بە چنین کاری شود. کاملا مشخص است کە از طریق سیستم شکنجە و نابودی امرالی این مسئلە را بر خلق کورد هم تحمیل می کنند. در این بارە سوالاتی مطرح می شود، کە جرا چنین اتفاقی روی داد،چەکسی مقصر است، برخی می گیوند کە پ.ک.ک. مقصر است، کورد مقصر است. و تنها در چنین مواردی است کە از کورد نام می برند،در غیر این صورت اعلام می کنند کە کوردی وجود ندارد...لازم است در این راستا سیستم ظالم را مشاهدە کرد. تمام این موارد بازتاب دهندە اقداماتی است کە در امرالی صورت می گیرد. اما امرالی صرفا امرالی نیست، تداوم توطئە بین المللی است. توطە بین المللی چیست؟ همان ترور پاریس است. حملە بە وان و عفرین و حملە شیمیایی بە زاپ است. این موارد هم بخشهای دیگر توطئە را بازنمایی می کنند. باید این مسال را بە خوبی درک کرد.

کالکان در رابطە با موضعگیری کمیتە منع شکنجە شورای اروپا نیز اظهار داشت:این کمیتە بە نحوی بسیار ضعیف با این مسئلە برخورد داشتە است. امید چندانی بە آنها نداریم و اگر اقدامات کنونی را انجام نمیدادند بسیار بهتر بود. یعنی با تقدیر یک خلق، خلقی کە علیە داعش جنگیدە است، خلقی کە خواهان همزیستی، برابری و آزادی است، و برای آن همە چیز را فدا می کند،نمی بایست اینگونە برخورد می شد. چگونە میتوان اب چنین رویکردی بە این مسئلە پرداخت؟ در مرحلە کنونی واقعیات بر همە بیشتر مکشوف شدە است. هفتە گذشتە، پیش از آنکە وکلا درخواست خود را بە دادستانی ارائە بدهند، نمایندگان سیاسی دست بە آکسیون زدند. در خارج از میهن نیز برخی از روشنفکران، حقوقدانان بیانیەهایی را در رابطە با تداوم فشارها بر امرالی  صادر کردند. تلاش کردند کە بتوانند با رهبر خلق کورد دیدار داشتە باشند. خلق کورد در کوردستان و خارج از میهن بپاخاستە بود. اما رویدادهایی کە هفتە گذشتە مشاهدە شد، وضعیت را هر چە بیشتر ملموس نمود. ویسی تاش و محمد آکار با اقدام خود، دامنە و عمق این تلاشها را وارد مرحلە دیگری کردند.

رهبر آپو در رابطە با چنین اقداماتی می گفت: "اقداماتی کە صورت گرفتەاند، از آن دست فعالیتهایی هستند کە نمیتوانند تکرار شوند. اقداماتی کە مسئلە حیات و زندگی را تعیین کردە و بە نتیجە دست یافتەاند". دیگر اقدامات بە نتیجە رسیدەاند، من بر این باور هستم کە این اقدامات نیز بە نتیجە خود دست یافتەاند. بە همە هشدار دادە شدە است. واقعیت را بار دیگر بە همە نشان دادەاند. بە جامعە کورد، بە همە ، بە دوستان، بە نیروهای انقلابی و دمکرات واقعیات را نشان دادەاند. بە همین دلیل است کە هم اکنون همە ارزیابی می کنند، ما همە این وضعیت را مجددا ارزیابی می کنیم. معیار و خط مشی بار دیگر مشخص گردید. مبارزە و فعالیتها بر همین مبنا، اما نە بە این شیوە ادامە خواهد یافت. زیرا اگر بە همین شیوە ادامە پیدا کند، تاثیری از آن بر جا نخواهد ماند. اینگونە نباید باشد. بە همین دلیل است کە رهبر آپو هم در دورەهای گذشتە این وضعیت را مورد انتقاد قرار دادە بود. و گفتە بود کە نباید تکرار شود. شورای رهبری ما نیز در این بارە بیانیەای را صادر کردە است. ما هم از آن حمایت می کنیم. بە منظور نابودی سیستم، از میان برداشتن سیستم انزوا و شکنجە امرالی، بە منظور نابودی تامین آزادی فیزیکی رهبر آپو در هر چهار بخش کوردستان، در تمام جهان ما فعالیتها و اقداماتمان را ادامە می دهیم. اما اقداماتمان را بە انحای مختلف  با شیوەهای خلاقانە ادامە خواهیم داد. با اقداماتمان سیستم نابودگر امرالی را محکوم و رسوا خواهیم کرد.  در نهایت فاشیسم را سرنگون خواهیم کرد، همانگونە کە فاشیسم در حال حجوم است، ما نیز بە فاشیسم حملە خواهیم کرد. بە فاشیسم فرصت نخواهیم داد. دستان مهاجمان را خواهیم شکست. مبارزە را بە نحوی موثر ادامە خواهیم داد. در عرصەهای سیاست، نظامی، مبارزە خود را بە انحای مخلف توسعە خواهیم بخشید تا نیروی دشمن، سیاست و ذهنیت نابودگر، فاشیست و استعمارگر را از میان برداریم. تا سیستم امرالی را از بین بردە و مبارزە برای آزادی کورد را بە پیروزی برسانیم.