حملات اشغالگران با سلاح شیمیایی و بمبهای ممنوعە

ارتش اشغالگر ترک ١٢ بار با سلاح شیمیایی و ٢ بار با سلاحهای ممنوعە بە مناطق چمچو و مواضع برخودان گریلا حملە کرد.

در بیانیە مرکز اطلاع رسانی و انتشارات نیروهای مدافع خلق آمدە است کە ارتش اشغالگر ترک١٢ بار با سلاح شیمیایی و ٢ بار با سلاحهای ممنوعە بە مناطق چمچو و مواضع برخودان گریلا حملە کرد. همزمان با این حملات ارتش اسغالگر ترک دهها بار نیز با کاتیوشا و تانک و سلاح سنگین سنگرهای برخودان گریلا را مورد هدف قرار داد.

نیروهای مدافع خلق در این بارە اعلام کرد:

روز ٢٣ ژانویە در ناحیە شیلادزی از توابع امیدی، سنگرهای برخودان گریلا در حوالی روستای سیدا و منطقە چمچو ١٢ بار با سلاح شیمیایی و ٢ بار با سلاحهای ممنوعە بمباران شدند.

روز ٢٣ ژانویە در منطقە برخودان جودی و ارتفاعات اف-ام در نزدیکی منطقە چمچو در شیلادزی، دهها بار مواضع نیروهای گریلا توسط تانک و کاتیوشا و سایر سلاحهای سنگین مورد حملە قرار گرفتند.